بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930387466
نویسنده : مریم ابراهیمی آرسون
عنوان پایان نامه : ظرفیت¬های تعمیم نهاد تسلیم کالای جانشین و فروش خودیاری به عنوان طرق جبران خسارت در نظام حقوقی ایران
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : حقوق
رشته/گرایش تحصيلي : حقوق خصوصي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :حسین داودی بیرق, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : برجسته¬ترین پیامد بررسی¬های تطبیقی در حقوق قراردادها، واکاوی تعمیم¬ها و استثناهای گزاره¬های حقوقی است.دو نهاد تسلیم کالای جانشین و فروش خودیاری به عنوان طرق جبران خسارت در عقد بیع در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب1980 مورد پیش بینی قرار گرفته است. در نظام حقوقی ایران در رابطه با دو نهاد مذکور به عنوان طرق جبران خسارت، با کنکاش در قانون مدنی و سایر قوانین مرتبط با حوزه قراردادها می¬توان مصادیقی از این ضمانت اجرا را یافت. در همین راستا، تحقیق حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی ظرفیت¬های تعمیم دو نهاد تسلیم کالای جانشین و فروش خودیاری به نظام حقوقی ایران پرداخته است . بررسی راهکارهای ارائه شده در حقوق ایران نشان از آن دارد که ضمانت-های اجرایی چون تسلیم کالای جانشین و فروش خودیاری در مورد مبیع عین کلی از جمله ضمانت اجراهایی هستند که سبب می¬شوند؛ حتی الامکان از بروز انحلال قرارداد جلوگیری نماید و راه¬های جبران مناسبی برای موارد بروز آن، ارائه کند. به عنوان یک نتیجه کلی از تحقیق نیز باید گفت که با مقایسه دو نهاد تسلیم کالای جانشین و فروش خودیاری در کنوانسیون بیع بین المللی کالا با نظام حقوقی ایران و امکان تعمیم این دو نهاد به حقوق ایران، الحاق به كنوانسيون و پذيرش دو نهاد فروش خودیاری و تسلیم کالای جانشین اصولاً منافاتي با مباني و منابع نظام حقوقی ایران ندارد.
كلمات كليدي : واژگان کلیدی: جبران خسارت، کالای جانشین، فروش خودیاری، کنوانسیون بیع بین المللی کالا.
تاريخ دفاع : 1398-3-4