بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940000198
نویسنده : شیوا منظومه
عنوان پایان نامه : مقایسه تاثیر درمان شناختی- رفتاری مبتنی بر ذهن آگاهی و فنون آرام سازی بر تاب آوری، تنظیم هیجان و شاخص های سلامت روان مادران کودکان مبتلا به سرطان خون
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : دکتری تخصصی
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :بهمن اکبری گوابری, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : سرطان در کودکان می¬تواند بر سطح زندگی خانواده¬ها تاثیر بگذارد و باعث افت تاب¬آوری، اختلال در تنظیم هیجان و سلامت روان خانواده¬ها می¬گردد که نیازمند مداخلات موثری مانند درمان شناختی- رفتاری مبتنی بر ذهن¬آگاهی و فنون آرام¬سازی است؛ براین¬اساس هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه تاثیر درمان شناختی- رفتاری مبتنی بر ذهن¬آگاهی و فنون آرام¬سازی بر تاب¬آوری ، تنظیم هیجان و شاخص¬های سلامت روان مادران کودکان مبتلا به سرطان خون بود. پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه بود. 45 نفر از مادران دارای کودک مبتلابه سرطان خون مراجعه¬کننده به بخش انکولوژی بیمارستان 17 شهریور رشت در سال 1396 به شیوه دردسترس انتخاب و با انتساب تصادفی در 3 گروه درمان شناختی- رفتاری مبتنی بر ذهن¬آگاهی (15 نفر)، آموزش آرام¬سازی (15 نفر) و گواه (15 نفر) جایدهی و پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ و هیلر، پرسشنامه تنظیم هیجان گارنفسکی و همکاران و پرسشنامه تاب آوری کانر و همکاران را تکمیل نمودند. گروه درمان شناختی- رفتاری مبتنی بر ذهن¬آگاهی و آموزش آرام‌سازی به مدت 2 ماه (8 جلسه 2 ساعته) آموزش دریافت کردند. پس از 2 ماه پیگیری انجام شد. نتایج با تحلیل واریانس مکرر و آزمون توکی و با نرم‌افزار Spss19 تجزیه‌وتحلیل شد. نتايج نشان داد که بین نمرات تاب¬آوری، تنظیم هیجان، شاخص¬های سلامت روان بین دو گروه ذهن¬آگاهی و آرام¬سازی تفاوت وجود نداشت (05/0p > ). بین نمرات تاب¬آوری، تنظیم هیجان مثبت، شاخص¬های سلامت روان (01/0 >P )، تنظیم هیجان منفی(05/0>p ) در دو گروه ذهن¬آگاهی و کنترل تفاوت وجود داشت. همچنین در نمرات تاب¬آوری، شاخص¬های سلامت روان (01/0 >P )، تنظیم هیجان (05/0> p ) دو گروه آرام¬سازی و کنترل تفاوت وجود داشت. نتایج نشان داد که بین درمان شناختی- رفتاری مبتنی بر ذهن¬آگاهی و فنون آرام¬سازی در تاب¬آوری، شاخص¬های سلامت روان و تنظیم هیجان تفاوت وجود نداشت اما بین مداخلات ذهن¬آگاهی و فنون آرام¬سازی با گروه کنترل تفاوت معنی دار وجود داشت؛ بنابراین می¬توان گفت که درمان شناختی- رفتاری مبتنی بر ذهن¬آگاهی و فنون آرام¬سازی تاثیر بالایی در ارتقاء سطح تاب¬آوری، بهبود تنظیم هیجان و سلامت روان مادران دارای کودک سرطان خون داشتند.
كلمات كليدي : درمان شناختی- رفتاری مبتنی بر ذهن¬آگاهی، آرام‌سازی، تاب¬آوری، تنظیم هیجان، سلامت روان، سرطان خون
تاريخ دفاع : 1398-6-11