بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960060883
نویسنده : زهرا عبدی وند
عنوان پایان نامه : اثر بخشی آموزش مهارت های اجتماعی برافزایش حرمت خود و کاهش احساس تنهایی دانش آموزان پسر دوره ی دوم ابتدایی منطقه خشکبیجار سال تحصیلی97-98
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مسعود عموپور, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارت ها اجتماعی بر افزایش حرمت خود و کاهش احساس تنهایی دانش آموزان دوره دوم ابتدایی بود. این پژوهش نیمه آزمایشی، با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش عبارت از کلیه دانش آموزان پسر پایه چهارم، پنجم و ششم ابتدایی شهر خشکبیجار در سال تحصیلی 98-1397 بود که 34 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای تک‌مرحله ای انتخاب شدند و پس از همتاسازی، در دو گروه 17 نفری آزمایش و کنترل جایگزین شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه حرمت خود رزنبرگ (1979) و پرسشنامه احساس تنهایی آشرو ویلر (1985) بود. جهت تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس و از نرم افزار spss20 استفاده شد. نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که آموزش مهارت اجتماعی بر افزایش حرمت خود (01/0 > (p و کاهش احساس تنهایی کودکان اثر دارد (01/0 > (p. با توجه به نتایج می توان گفت که آموزش مهارتهای اجتماعی در برنامه های آموزشی دوره دوم ابتدایی می تواند ابزار مناسبی جهت رشد عزت نفس دانش آموزان و کاهش احساس تنهایی و افزایش جمع گرایی دانش آموزان باشد.
كلمات كليدي : آموزش مهارت های اجتماعی، حرمت خود، احساس تنهایی.
تاريخ دفاع : 1398-06-11