بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960039588
نویسنده : فاطمه معصومی نژاد توچاهی
عنوان پایان نامه : ارتباط باورهای مذهبی وانعطاف پذیری والدین با بهزیستی روانشناختی و شادکامی در دانش آموزان
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر سامره اسدی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : اهمیت و نقش خانواده در مقام اولین جایگاه اجتماعی و مهم ترین عامل تعیین کننده ی رفتارهای فرزندان، بر کسی پوشیده نیست. خانواده اولین آموزشگاه شکل گیری شخصیت انسان است و نقش مهمی در تربیت دارد. هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه باورهای مذهبي و انعطاف پذیری والدین با بهزیستی روان شناختی و شادکامی دانش آموزان بود. روش تحقيق در پژوهش حاضر،توصيفي از نوع همبستگي است. جامعه ی آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه ی دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه دوم شهر لشت نشاء و والدین آنها در سال تحصیلی 97-1398، تعداد تقریبی293 نفر می باشد که از میان آنها نمونه ای شامل 166 دانش آموز (83 دختر و 83 پسر) و والدین آنها به روش نمونه گيري تصادفي خوشه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه باورهای مذهبی جورج (1998)، پرسشنامه انعطاف پذیری روان شناختی بوند و همکاران (2011) که توسط والدین و پرسشنامه بهزیستی روان شناختی ریف فرم 18 سوالی(RSPWB-18) و شادکامی اکسفورد(OHI) توسط دانش آموزان تکمیل شد. داده هاي به دست آمده با استفاده از نرم افزار آماری spssو روش ضريب همبستگي پيرسون و رگرسیون گام به گام مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. یافته ها نشان داد بین باور مذهبی والدین با بهزیستی روانشناختی (05/0P
كلمات كليدي : باور مذهبي، انعطاف پذیری روان شناختی، بهزیستی روان شناختی، شادکامی
تاريخ دفاع : 1398-06-20