بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960050091
نویسنده : ندا یوسفی
عنوان پایان نامه : سنجش تاثیر گرایش به کارآفرینی و قابلیت های بازاریابی بر عملکرد برند با تاکید بر گرایش به برند و ایجاد ارزش مشتری (مورد مطالعه: شرکت های تولیدی استان گیلان)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :نرگس دل افروز, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : یکی از دارایی های نامشهود و بسیار با اهمیت برای هر سازمانی برند است. برند یک نام، عبارت یا اصطلاح، نشانه، علامت، نماد، طرح یا ترکیبی از آن ها است که هدف آن معرفی کالا یا خدمتی است که یک فروشنده یا گروهی از فروشندگان عرضه می کنند و بدین وسیله آنها را از محصولات شرکت های رقیب متمایز می نمایند. موفقیت یک کسب و کار بی شک ناشی از عملکرد برند آن کسب و کار می باشد. به همین جهت دیدگاهی جهت ارزیابی عملکرد از طریق محصولات و خدمات ارائه شده توسط سازمان وجود دارد که اصطلاحا عملکرد برند نامیده می شود. بررسی پژوهش های صورت گرفته نشان می دهد که گرایش به کارآفرینی یکی از عوامل موثر در عملکرد برند می باشد. از این رو هدف این تحقیق سنجش تاثیر گرایش به کارآفرینی و قابلیت های بازاریابی بر عملکرد برند با تاکید بر گرایش به برند و ایجاد ارزش مشتری (مورد مطالعه: شرکت های تولیدی استان گیلان) می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه شرکت های تولیدی استان گیلان می باشد. حجم نمونه برابر با 7 شرکت در نظر گرفته شده است و از هر شرکت 5 نفر از مدیران و مسئولان به عنوان نمونه انتخاب گردیده اند. به جهت تجزیه تحلیل اطلاعات نیز از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده گردیده است. به این صورت که به جهت توصیف متغیر های جمعیت شناختی و همچنین متغیر های تحقیق از آمار توصیفی و با نرم افزار SPSS و به جهت بررسی آزمون فرضیات از روش حداقل مربعات جزیی (SEM) با استفاده از نرم افزار معادلات ساختاری Smart PLS 2 استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان می دهد که گرایش به برند در رابطه بین متغیر های گرایش به کارآفرینی و قابلیت بازاریابی با عملکرد برند نقش میانجی دارد. همچنین نقش میانجی متغیر ایجاد ارزش مشتری در رابطه بین متغیر های گرایش به برند و عملکرد برند نیز تایید گردید. در پایان نیز پیشنهاداتی بر اساس یافته های حاصل از آزمون فرضیات ارائه گردیده است
كلمات كليدي : عملکرد برند، گرایش به کارآفرینی، قابلیت بازاریابی، گرایش به برند، ایجاد ارزش مشتری.
تاريخ دفاع : 1398-6-10