بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960278596
نویسنده : حسن نصیری
عنوان پایان نامه : تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر جذابیت سازمانی (مورد مطالعه: متقاضیان استخدام در بانک های شهرستان رشت)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :یلدا رحمتی غفرانی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : بر اساس تاثیر تغییرات جمعیت شناختی که عمدتا به دلیل جمعیت کم و پیر می شود، کارکنان جوان ماهر به طور فزاینده ای به منابع کمیاب تبدیل شده اند. کارکنان با استعداد برای موفقیت های آینده شرکت ها مهم هستند. سازمان هایی که سبب جذب بیشتر متقاضیان و متقاضیان واجد شرایط می شوند، در سیستم های انتخابی و مزیت رقابتی بالقوه سود بیشتری به دست می آورند. برای بخش های مربوط به نیروی انسانی، شناخت معیارهایی که در نهایت برای انتخاب یک کارفرمای آینده تعیین کننده هستند، اهمیت بسیار زیادی دارند. تحقیق حاضر ازنظر هدف به‌عنوان یک تحقیق کاربردی در نظر گرفته می شود. همچنین از لحاظ جمع‬آوری داده یک تحقیق توصیفی- همبستگی می‬باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه متقاضیان استخدام در بانک های خصوصی شهرستان رشت می باشد که از نظر تعداد، جامعه مورد نظر نامحدود می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها به دو شکل توصیفی و استنباطی صورت گرفته است که برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده می شود که آمار توصیفی شامل فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار مباشد که برای تحلیل ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است و برای بررسی ‌فرضیه‌های تحقیق نیز با استفاده از آزمون های آماری و نرم افزار Smart – PLS3 استفاده شده است. در این تحقیق 5 فرضیه مورد سنجش قرار گرفتند که همگی موذد تایید قرار گرفتند.
كلمات كليدي : مسئولیت اجتماعی، جذابیت سازمانی.
تاريخ دفاع : 1398-06-17