بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 911064439
نویسنده : صبا عشرتی زر آبادی
عنوان پایان نامه : بررسی رابطه میان سیستم پرداخت خسارت و رضایتمندی مشتریان (مطالعه موردی: نمایندگی های شرکت بیمه ایران در استان گیلان)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني - مديريت بيمه
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :حمیدرضا علیپور شیرسوار, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : رشد و توسعه بیمه به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع به شدت تحت تأثیر میزان رضایت مشتریان (بیمه گذاران)، قرار دارد و حفظ و بقای شرکت های بیمه در گرو رضایت بیمه گذاران آن شرکت ها است. اما در مورد بیمه خسارت سوال این است که درزمان وقوع خسارت و مراجعه بیمه گذار به بیمه گر این انتظار به چه نحوی برآورده می شود. هدف اصلی تحقیق حاضر سنجش اثرات بکارگیری سیستم مدیریت خسارت بر رضایتمندی بیمه گذاران در استان گیلان می باشد. جامعه آماری این تحقیق، مشتریان خدمات بیمه کلیه نمایندگی‌های بیمه ایران در استان گیلان می باشد. با محاسبه واریانس یک نمونه 30 تایی، تعدا نمونه 281 نفر تعیین گردید. داده ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد جمع‌آوری گردید و پایائی آن 0.921 می باشد. فرضیه اصلی وجود رابطه معنی دار میان مولفه‌های سیستم پرداخت خسارت و رضایتمندی بیمه‌گذاران است. فرضیه ها با استفاده از روش همبستگی مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که میان مولفه‌های سیستم پرداخت خسارت و رضایتمندی مشتریان بیمه ایران در استان گیلان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. به طوریکه بیشترین شدت همبستگی میان نحوه رفتار کارکنان و رضایتمندی مشتریان با عدد 58.1 درصد بوده است. پس از آن مبلغ خسارت با ضریب همبستگی 42.8 درصد؛ سادگی مراحل پرداخت با ضریب همبستگی 37.1 درصد؛ دسترسی به سیستم پرداخت با ضریب همبستگی 35.9 درصد و در نهایت سرعت پرداخت با ضریب 30.7 درصد رابطه مثبت و معنی داری با رضایتمندی مشتریان داشته است.
كلمات كليدي : صنعت بیمه، سیستم پرداخت خسارت، رضایتمندی مشتریان، بیمه ایران.
تاريخ دفاع : 1393-11-30