بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940494674
نویسنده : رضا رفیعی
عنوان پایان نامه : تاثیر انواع ریسک بر پذیرش بانکداری الکترونیک با توجه به سهولت و منفعت ادراک شده (مورد مطالعه: مشتریان بانک اقتصاد نوین در استان گیلان)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني- بازاريابي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر غلامرضا محفوظی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : با توجه به سرمایه گذاری‌های زیادی که بانک‌ها جهت ارائه خدمات بانکداری اینترنتی متحمل شده اند، در نهایت، موفقیت این کانال ارائه خدمت، به پذیرش کاربران و ادامه استفاده آنان بستگی دارد. هدف اصلی تحقیق حاضر سنجش تاثیر انواع ریسک ادراک شده بر پذیرش بانکداری الکترونیک با توجه به سهولت و منفعت ادراک شده توسط مشتریان بانک اقتصاد نوین در شعب استان گیلان است. این تحقیق، مطالعه ای در مورد بانکداری و از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق، مشتریان بانک اقتصاد نوین استان گیلان است و حجم نمونه 388 نفر می باشد. تحلیل داده ها از طریق آمار استنباطی و طریق معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار لیزرل انجام شده است. روش گردآوری داده ها میدانی و ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه است. روایی پرسشنامه با استفاده از روایی صوری و تحلیل عاملی (0.870) و پایائی آن با گزارش ضریب آلفای کرونباخ (0.962) مورد تائید قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که ریسک‌های عملکرد، مالی، اجتماعی و ریسک حریم شخصی با توجه به سهولت و فایده‌ی ادراک شده بر پذیرش بانکداری الکترونیک تاثیر منفی دارد. در حالیکه ریسک زمانی با توجه به سهولت و فایده‌ی ادراک شده بر پذیرش بانکداری الکترونیک تاثیر معنی‌داری ندارد. همچنین مشخص شد، فایده ی ادراک شده به مراتب از سهولت ادراک شده تاثیرگذارتر است.
كلمات كليدي : پذیرش بانکداری الکترونیک، ریسک زمانی، ریسک عملکرد ، ریسک مالی، ریسک اجتماعی، ریسک حریم شخصی، بانک اقتصاد نوین.
تاريخ دفاع : 1397-10-22