بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960252229
نویسنده : حامد سیری
عنوان پایان نامه : تاثیر جو ایمنی و امنیت بر عوامل فرسودگی شغلی داوران فوتبال استان گیلان
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , فاطمه انتشاری,
استاد مشاور () : ,
چكيده : گزارش های پژوهشی نشان می دهد شغل داوری نیز مانند برخی مشاغل خاص، استرس زاست و داوران با عوامل استرس زای متنوعی روبرو هستند. عوامل زیادی قضاوت داوران را تحت تأثیر قرار می دهند که ازجمله ی این عوامل می توان به عوامل محیطی، فردی، ساختاری، اجرایی، اقتصادی، امکانات و تجهیزات اشاره کرد. هرکدام از این عوامل می تواند به نحوی باعث ایجاد عدم امنیت در داوران بشود و قضاوت آنان را تحت تأثیر قرار دهد. که در این راستا ایمنی در ورزشگاه برای داوران از بعد رضایت، اهمیت شغلی خاصی به همراه دارد. هدف از این تحقیق تعیین تاثیر جو ایمنی و امنیت بر عوامل فرسودگی شغلی داوران فوتبال استان گیلان است. تحقیق حاضر از نظر روش از نوع توصیفی و از نظر هدف در زمرة تحقیقات کاربردی محسوب می‌شود. روش گردآوری داده‌ها، میدانی و ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه محقق ساخته می باشد. جامعة آماری تحقیق حاضر مشتمل بر 130 نفر از داوران فوتبال استان گیلان انتخاب شده‌اند. روایی پرسشنامه با استفاده از روایی محتوا و پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ که همه متغیرها بالای 7/0 می باشد مورد سنجش قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش معادلات ساختاری و توسط نرم افزار PLS انجام گرفت. یافته‌های تحقیق حاکی از تاثیر مستقیم متغیرایمنی و امنیت بر فرسودگی جسمی و روانی داوران است، و بین متغیر ها ارتباط معنی داری وجود دارد.
كلمات كليدي : واژگان کلیدی: فرسودگی شغلی، ایمنی، امنیت، داوران فوتبال
تاريخ دفاع : 1398-6-12