بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 900788628
نویسنده : محمدرضا لطیفی
عنوان پایان نامه : بررسی منشا و طبقه بندی ریسک در انواع مختلف بیمه (مطالعه موردی بیمه ایران در استان گیلان)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني - مديريت بيمه
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :شهرام گیلانی نیا, ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : محمد طالقانی, ,
چكيده : پژوهش حاضر با هدف بررسی و طبقه بندی منشا های ریسک در انواع مختلف شرکت های بیمه انجام گرفته است بر همین اساس این طرح پژوهشی به لحاظ هدف از نوع کاربردی است زیرا نتایج آن سمی خواهد شد در جهت تصمیم گیری و برنامه ریزی های آینده استفاده شود همچنین این طرح پژوهشی به لحاظ ماهیت و روش توصیفی از نوع پیمایشی است توصیفی است چرا که به دنبال توصیف شرایط یا پدیده های مورد بررسی در سازمان می باشد و به این منظور ماهیت و وضعیت و شرایط موجود را و آن چه را که هست توصیف و تفسیر می کند و هم چنین با توجه به این که محقق درصدد بررسی دیدگاه و نظرات مشتریان می باشد تحقیق از نوع پیمایشی است. روش نمونه گیری کار رفته در این پژوهش روش نمونه گیری تصادفی ساده در دسترس می باشد ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه بر گرفته از پژوهشکده بیمه وابسته به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که با توجه به موضوع تحقیق تعدیل گردید علاوه بر پرسشنامه از آن جا که اطلاعات مندرج در بیمه نامه های تنظیمی فاقد متغیرهای از قبیل سطح سواد شغل افراد خسارت دیده و غیره بوده لذا جهت کامل نمودن اطلاعات داده های مورد بررسی تحصیلات و شغل .... از طریق پیمایش تلفتی پس از انتخاب افراد نمونه بر اساس نمونه گیری سینماتیک به دلیل اینکه تعداد افراد زیاد بود مورد بررسی قرار خواهد گرفت. علاوه بر این پرونده های خسارتی بررسی گردید و عواملی مثل نوع خسارت دفعات خسارتی جنسیت و سن افراد خسارت دیده و همچنین میزان خسارت دریافتی بررسی گردید در این پژوهش از هر نوع رشته بیمه ای نمونه انتخاب می شود همچنین برای توزیع یکنواخت تر نمونه کار توزیع پرسشنامه درروزهای مختلف هفته و در ساعات مختلف اداری روز انجام شد و نهایتا تعداد نمونه معتبر مورد نیاز جمع آوری گردید.
كلمات كليدي : ریسک ، بیمه ، خسارت ، نرخ های بیمه ای
تاريخ دفاع : 1392-11-29