بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950049298
نویسنده : شاهین محمدی نژاد سیبنه
عنوان پایان نامه : تاثیر یکپارچگی داخلی و خارجی و مدیریت ریسک زنجیره تامین بر انعطاف پذیری تولید در شرکت های بزرگ تولیدی در استان گیلان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت اجرايي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر مهدی فدائی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : انعطاف پذیری تولید، به عنوان یکی از قابلیت های پویایی است که بطور موثر منجر بهروری و مزیت رقابتی را برای سازمان ها فراهم می آورد. اقدامات استراتژیک به عنوان فرایندهای طراحی و مدیریت در راستای عملکرد عملیاتی و سازمانی محسوب می شود که در نهایت بهره وری سازمان را به همراه دارد. هدف این پژوهش تاثیر یکپارچگی داخلی و خارجی و مدیریت ریسک زنجیره تامین بر انعطاف پذیری تولید در شرکت های بزرگ تولیدی در استان گیلان است. این تحقیق از حیث هدف کاربردی و در طبقه بندی انواع تحقیقات بر اساس روش نیز از نوع تحقیقات توصیفی و همبستگی است. جامعه آماری در این پژوهش شرکت های تولیدی بزرگ در استان گیلان هستند. روش جکع آوری داده ها در این تحقیق میدانی است. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده و روش نمونه گیری سرشماری است. برای تجزیه و تحلیل فرضیات از نرم افزار pls و spss استفاده شده است.نتایج حاکی از تاثیر یکپارچگی داخلی بر انعطاف پذیری تولید شرکته های بزرگ تولیدی، تاثیر یکپارچگی خارجی بر انعطاف پذیری تولید شرکت های بزرگ تولیدی، تاثیر مدیریت ریسک زنجیره تامین بر انعطاف پذیری تولید شرکت های بزرگ تولیدی، نقش تعدیل گر مدیریت ریسک زنجیره تامین در تاثیر یکپارچگی داخلی بر انعطاف پذیری تولید شرکت های بزرگ تولیدی و نقش تعدیل گر مدیریت ریسک زنجیره تامین در تاثیر یکپارچگی خارجی بر انعطاف پذیری تولید شرکت های بزرگ تولیدی در استان گیلان است.
كلمات كليدي : واژگان کلیدی : انعطاف پذیری تولید ، یکپارچگی داخلی و خارجی ، زنجیره تامین ، شرکت های بزرگ تولیدی
تاريخ دفاع : 97-10-29