بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950201047
نویسنده : لیلا محمدی لرد
عنوان پایان نامه : فعالیت ضد باکتریایی اسانس چند گیاه دارویی علیه میکروارگانیسم های جدا شده از گوشت ( سودوموناس،سالمونلا و اسینتوباکتر) و شناسایی ترکیبات شیمیایی اسانس ها
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زیست
رشته/گرایش تحصيلي : زيست شناسي - ميكروبيولوژي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :سمیه عطائی جلیسه, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : مقدمه: گیاهان دارویی گیاهانی هستند که یک یا برخی از اندام‌های آن‌ها حاوی ماده مؤثره است. این ماده که کمتر از ۱٪ وزن خشک گیاه را تشکیل می‌دهد، دارای خواص دارویی مؤثر بر موجودات زنده است. در این مطالعه به بررسی فعالیت ضد باکتریایی اسانس چند گیاه دارویی علیه میکروارگانیسم های جدا شده از گوشت ( سودوموناس،سالمونلا و اسینتوباکتر) و شناسایی ترکیبات شیمیایی اسانس ها پرداخته شد. روش ها: اسانس گیری از گیاهان با استفاده از روش کلونجر انجام شد. بررسی اثرات ضد میکروبی با استفاده ار روش چاهک، حداقل غلظت مهاری و حداقل غلظت باکتری کشیبررسی شد. نتایج: نتایج به این صورت بود که قطر هاله عدم رشد برای اسانس گیاه آویشن برای باکتری های سالمونلا، سودوموناس و اسینتوباکتر به ترتیب 32،13و38 میلی متر اندازه گیری شد که بیشترین میزان هاله عدم رشد مربوط به اسینتو باکتر مشاهده شد. همچنین حداقل غلظت مهاری باکتری ها در حضور اسانس گیاه آویشن به ترتیب 25،25/6و25 میلی گرم بر میلی لیتر اندازه گیری شد و حداقل غلظت باکتری کشی به ترتیب 50،5/12 و 50 میلی گرم بر میلی لیتر اندازه گیری شد،همچنین قطر هاله عدم رشد برای اسانس گیاه دارچین برای باکتری های سالمونلا، سودوموناس و اسینتوباکتر به ترتیب 25،25 و30 میلی متر اندازه گیری شد که بیشترین میزان هاله عدم رشد مربوط به اسینتوباکتر مشاهده شد. حداقل غلطت مهاریباکتری ها در حضور اسانس گیاه دارچین به ترتیب 25، 5/12، 25 میلی گرم بر میلی لیتر اندازه گیری شد و حداقل غلظت باکتری کشی به ترتیب 50، 25 و 50 میلی گرم بر میلی لیتر اندازه گیری شد. همچنین قطر هاله عدم رشد برای اسانس گیاه برگ بو برای باکتری های سالمونلا، سودوموناس و اسینتوباکتر به ترتیب 36، 25 و 30 میلی متر اندازه گیری شد که بیشترین میزان هاله عدم رشد مربوط به سالمونلا مشاهده شد. حداقل غلظت مهاری باکتری ها در حضور اسانس گیاه برگ بو به ترتیب 25، 12/3 و 5/12 میلی گرم بر میلی لیتر اندازه گیری شد و حداقل غلظت باکتری کشی به ترتیب 50 ، 25/6 و 25 میلی گرم بر میلی لیتر اندازه گیری شد. بحث و نتیجه گیری: با توجه به اثرات ضد باکتریایی اسانس های گیاهان آویشن، برگ بو و دارچین با در نظر گرفتن عوارض جانبی آن ها در شرایط in vivo می توان از اسانس های این گیاهان به عنوان یک داروی گیاهی استفاده کرد.
كلمات كليدي : : اسانس، آویشن، دارچین، برگ بو،سالمونلا،سودوموناس، اسینتوباکتر،ضد میکروبی
تاريخ دفاع : 1398-05-06