بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950151354
نویسنده : محمدمهدی سیف زاد
عنوان پایان نامه : عوامل مؤثر بر رفتار آگاهانه مصرف‌کننده با محیط با توجه به نقش میانجی قصد رفتاری(مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :محمدرضا آزاده دل, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : با جدي‌تر شدن مشکلات ‌زیست‌محیطی در سطح دنیا، سؤالات و ابهامات زیادي در مورد نحوه زندگی انسان‌ها به وجود آمده است. همزمان با مطرح شدن این ابهامات، انسان‌ها به این آگاهی رسیده‌اند که به یک استراتژي جدید جهت برخورد با چالش‌هاي محیط‌زیستی و مصرف‌گرایی نیاز دارند. با توجه به موارد فوق هدف اصلی پژوهش حاضر سنجش عوامل مؤثر بر رفتار آگاهانه مصرف‌کننده با محیط با توجه به نقش میانجی قصد رفتاری می¬باشد. پژوهش از نظر نوع، توصیفی است و به لحاظ هدف کاربردی و ازنظر جمع¬آوری داده¬ها نیز میدانی تلقی می¬شود. ابزار گردآوری داده¬ها در این پژوهش پرسشنامه هنجاریابی شده است. براي سنجش اندازه¬گیری متغیرها نیز از طیف 5 گزینه¬ای و مقیاس فاصله-ای استفاده شده است. روایی سنجی پرسشنامه توسط نظر خبره و کارشناسان به روش محتوایی و پایایی آن با استفاده از طریق آلفای کرونباخ تائید شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت می¬باشند که در زمان انجام تحقیق تعداد آن¬ها حدود 12000 نفر تخمین زده شده¬اند. روش نمونه¬گیری با استفاده از فرمول کوکران صورت پذیرفته و در نهایت تعداد 392 نفر به عنوان نمونه نهایی تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور آزمون فرضیات از مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که نگرش نسبت به محیط، هنجار ذهنی، اثربخشی ادراک شده مصرف‌کننده بر قصد رفتاری دانشجویان مورد مطالعه تأثیرگذار است. همچنین قصد رفتاری به عنوان نقشی میانجی در تأثیر نگرش نسبت به محیط، تأثیر هنجار ذهنی و تأثیر اثربخشی ادراک بر رفتار آگاهانه مصرف‌کننده با محیط تأثیر دارد.
كلمات كليدي : رفتار آگاهانه با محیط، قصد رفتاری، نگرش نسبت به محیط، هنجار ذهنی
تاريخ دفاع : 1398-6-9