بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930555882
نویسنده : فرزانه نظری لادمخی
عنوان پایان نامه : تولید زیستی اتانول از ساکارومایسس سرویزیه وبهینه سازی فرآیند
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زیست
رشته/گرایش تحصيلي : زيست فناوري (بيوتكنولوژي) گرايش ميكروبي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :معصومه انوری, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هزاران سال است که اتانول برای مصرف بشر، تولید می شود. در عصر حاضر ، به لحاظ کمبود انرژی ، تولید تخمیری اتانول مجددا اهمیت یافته است . این تحقیق با هدف تولید اتانول توسط مخمر ساکارو مایسس سرویزیه در محیط کشت مصنوعی انجام شده است . به منظور تعیین شرایط بهینه ی تولید اتانول ، از روش طراحی آزمایش تاگوچی استفاده شد ، متغیر های به کار رفته شامل سوبسترا ( شکر سیاه ، آب هویج ، گلوکز ) در سه ، زمان (48 و 72 ساعت) در دو ، pH (5، 6 و7) و درصد تلقیح (10% ، 15% و20 %) هر یک در سه سطح و در 37 درجه سانتی گراد بوده . از روش طراحی آزمایش تاگوچی نیز جهت تعیین شرایط بهینه ی فاکتور ها و بر آورد بهترین شرایط فرآیند با کمترین میزان آزمون استفاده گردید. نتایج آنالیز واریانس نشان داد اثر سه فاکتور ؛ درصد تلقیح ، نوع سوبسترا و pH در تولید اتانول معنی دار بوده p
كلمات كليدي : تولید تخمیری ، سوبسترا ، شکر سیاه ، آزمایش تاگوچی
تاريخ دفاع : 1395-6-29