بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930386768
نویسنده : معصومه قاسمی محمود آبادی
عنوان پایان نامه : رابطه بین صمیمت زناشویی، ابرازگری هیجانی با رضایت زناشویی و پایداری ازدواج
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , معصومه پور محسن,
استاد مشاور () : ,
چكيده : رضایت مندی از زندگی زناشویی و پایداری ازدواج یکی از ریشه ای ترین عوامل تعیین کننده کیفیت زندگی و سلامت روانی است که بخشی از آن به عواملی همچون ابرازگری هیجانی و صمیمیت زناشویی وابسته است. هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین صمیمت زناشویی و ابرازگری هیجانی با رضایت زناشویی و پایداری ازدواج دانشجویان متاهل بود. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در سال تحصیلی 98-1397 به تعداد تقریبی 4000 نفر بود که از این بین با توجه به جدول مورگان، ملاک¬های ورود و خروج پژوهش و با استفاده از روش نمونه¬گیری در دسترس نمونه¬ای به حجم 342 نفر انتخاب و پرسشنامه¬های صمیمیت زناشویی تامپسون و والکر (2003)، رضایت زناشویی انریچ (1989)، ابرازگري هيجاني کینگ و امونز (1990) و پایداری ازدواج ویس و کریتو (1980) را تکمیل کردند. داده¬های به دست آمده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته¬های پژوهش نشان داد بين صمیمیت زناشویی با نمره کل رضایت زناشویی و خرده مقیاس¬های رضایت زناشویی، ارتباط، حل تعارض و تحریف آرمانی و همچنین پایداری ازدواج رابطه مثبت و معنادار وجود دارد (01/0P
كلمات كليدي : صمیمت زناشویی، ابرازگری هیجانی، رضایت زناشویی، پایداری ازدواج، دانشجویان
تاريخ دفاع : 1397-10-23