بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950042030
نویسنده : زینب پاسخی درگاه
عنوان پایان نامه : اﺛﺮ برنامه تمرین ترکیبی و تنظیم عادات غذایی بر ویژگی های مرتبط با تندرستی و رفتار تغذیه ای زنان تمرین کرده دارای اضافه وزن و چاق
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :زهرا حجتی ذی دشتی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : زمینه و هدف: علیرغم اهمیت شناخته شده فعالیت بدنی و تغذیه در ارتقاء سلامت افراد، شواهد موجود نشان دهنده وضعیت نامناسب فعالیت بدنی و عادات تغذیه بزرگسالان هستند. از این رو، هدف از این پژوهش بررسی اثر برنامه تمرین ترکیبی و تنظیم عادات غذایی بر ویژگی هاي مرتبط با تندرستی و رفتار تغذیه اي زنان تمرین کرده داراي اضافه وزن و چاق بود. روش شناسی: در این پژوهش نیمه تجربی، 30 زن دارای اضافه وزن و چاق انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه مداخله (شاخص توده بدن: 18/3±31/29 کیلوگرم بر متر مربع، سن: 28/7±00/27 سال) و شاهد (شاخص توده بدن: 17/3±54/29 کیلوگرم بر متر مربع، سن: 93/8±33/27 سال) تقسیم شدند. تمرین ترکیبی به مدت هشت هفته، هفته‌ای سه جلسه، هر جلسه 90 دقیقه انجام شدند. همچنین، مداخلات رفتار تغذیه ای شامل توصیه های اصلاح عادات، زمان مصرف، تعداد دفعات و مقدار غذای مصرفی بود. اندازه‌گیری ترکیب بدن، آمادگی جسمانی، اشتها و رفتار تغذیه ای زنان قبل و پس از پایان دوره مداخله انجام شد. به منظور تجزیه و تحلیل آماری از نرم افزار SPSS نسخه 24 استفاده و میزان p کمتر از 05/0از نظر آماری معنی دار در نظر گرفته شد. نتایج: نتایج بهبود معنی‌دار توان هوازی (00/0=p)، قدرت بالاتنه (02/0=p)، قدرت پایین تنه (00/0=p)، BMI (00/0=p)، درصد چربی (00/0=p)، عوامل مهاری موثر بر خوردن (003/0=p)، خوردن هیجانی (01/0=p)، خوردن ناشی از عوامل بیرونی (02/0=p)، گرسنگی (02/0=p)، سیری (007/0=p) و تصور از خوردن (01/0=p) را در گروه تجربی نشان داد. با این حال تغییر معنی داری در گروه شاهد وجود نداشت (05/0=p). نتیجه گیری کلی: با توجه به نتایج بدست آمده به نظر می رسد که برنامه تمرین ترکیبی و تنظیم عادات غذایی برای بهبود آمادگی جسمانی، ترکیب بدن، اشتها و رفتار تغذیه‌ای زنان تمرین کرده داراي اضافه وزن و چاق موثر است.
كلمات كليدي : تمرین ترکیبی، رفتار های تغذیه ای، آمادگی جسمانی، ترکیب بدن، اشتها
تاريخ دفاع : 1397-9-13