بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940081206
نویسنده : رضا مرادی پور
عنوان پایان نامه : تاثیر مدیریت سود و محافظه کاری و مدیریت واقعی سود برعملکرد شرکت با نقش تعدیل گری عدم تقارن اطلاعاتی در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني - مديريت مالي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , عظیم اصلانی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از این پژوهش تاثیر مدیریت سود و محافظه کاری و مدیریت واقعی سود برعملکرد شرکت با نقش تعدیل گری عدم تقارن اطلاعاتی در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار باشد. جامعه آماری این پژوهش مشتمل بر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد و روش نمونه‌گیری، روش حذفی است. نمونه آماری 127 شرکت برای دوره 5 سال 1391 تا 1396 می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که اثرات کیفیت سود بر عملکرد شرکت با استفاده از کیفیت عایدی نتایج مثبت و معناداری را پیش‌بینی کرد. کاربرد سیاست محافظه‌کاری مطابق با استانداردهای حسابداری ، بنابراین محافظه‌کاری بر عملکرد شرکت تاثیری ندارد. این پژوهش نشان داد که مفهوم محافظه‌کاری مطابق با یکی از ویژگی‌های کیفی گزارشگری مالی نیست که یک نمایش صادقانه است. نتیجه تاثیر تولید اختیاری بر عملکرد شرکت منفی و قابل‌توجه بود. شرکت‌هایی که تولید بیش از حد را انجام می‌دهند منجر به هزینه‌های تولید غیر طبیعی مثبت می‌شوند. با سطح بالای تولید منجر به کاهش هزینه‌های ثابت در هر واحد شد ، به طوری که هزینه فروش پایین‌تر و حاشیه عملیاتی بالاتر باشد.
كلمات كليدي : كيفيت سود، محافظه كاري ، مديريت سود خالص ، عملكرد شركت
تاريخ دفاع : 1397-10-23