بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950134634
نویسنده : عظیم علی نیا
عنوان پایان نامه : اثر گوش دادن به موسیقی پس از فعالیت فزاینده بر تغییرات لاکتات خون، ضربان قلب و فشار خون پسران کاراته کا
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :علیرضا علمیه, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : روش¬های متفاوتی برای ریکاوری مطلوب¬تر پس از فعالیت ورزشی پیشنهاد شده است که یکی از آنها گوش دادن به موسیقی است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر موسیقی پس از فعالیت فزاینده بر تغییرات لاکتات خون، فشارخون و ضربان قلب پسران کاراته¬کا با سابقه تمرینی حداقل سه سال، در دوره بازگشت بحالت اولیه پس از یک جلسه فعالیت فزاینده بود. در این تحقیق هشت نفر پسر سالم (میانگین سن 1/3±26/20 سال و قد 7/4±1/170 سانتی متر و وزن 24/10 1/80 کیلوگرم) شرکت کردند. آزمودنی¬ها در دو جلسه (پیش¬آزمون و پس¬آزمون) با فاصله زمانی یک هفته، فعالیت فزاینده تا حد واماندگی را انجام دادند. شرکت کنندگان در پیش¬آزمون بدون موسیقی و در پس¬آزمون با موسیقی ریکاوری شدند. لاکتات خون، فشارخون و ضربان قلب آزمودنی ها قبل از فعالیت و بلا فاصله بعد از فعالیت و در دقایق 5 و 15 ریکاوری اندازه گیری شد. برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد. سطح معنی داری آزمون‌ها (05/0p
كلمات كليدي : موسیقی، فعالیت فزایتده، لاکتات خون، ضربان قلب، فشار خون.
تاريخ دفاع : 1398-4-11