بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930530969
نویسنده : محمد عابدی کوشالشاه
عنوان پایان نامه : شروط ناعادلانه قراردادها در حقوق ایران
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : حقوق
رشته/گرایش تحصيلي : حقوق خصوصي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :محمدرضا داداشی نیاکی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : میل به آزاد زیستن و کشش به سوی تساوی و استقلال ، انسان را به ایستادگی در مقابل الزام های خارجی وا می دارد. مقاومت طبیعی انسان در برابر الزامات خارجی در حقوق خصوصی "قراردادها و شروط آنها" را نهادی محترم می نماید و اصل آزادی را برپا می دارد تا مردم به شیوه دلخواه زندگی نمایند. اصل لزوم در برقراری امنیت و ثبات و حفظ نظم در روابط حقوقی طرفین نقش مهم و غیرقابل اجتنابی دارد. قرارداد ناعادلانه قراردادي است که در آن عمدتا قيمت قراردادي پرداخت شده، بيشتر يا کمتراز قيمت بازاري منصفانه باشد. شروط ناعادلانه درقراردادهامواردذيل رااعمال می شود :1.ازاجراي كل قرارداديابرخي ازشروط آن خودداري نمايد.2.قرارداد را ابطال كند3.برخي ازشروط قراردادرابه نفع طرف ضعيف قراردادتغييردهد.
كلمات كليدي : شرط، قرارداد، شروط ناعادلانه، حقوق ایران
تاريخ دفاع : 1397-07-21