بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960252569
نویسنده : امیر رضا پور رمضانعلی
عنوان پایان نامه : بررسي و شناسايي عوامل موثر بر توسعه ورزش شطرنج ایران
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , نوشین بنار,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از پژوهش حاضر بررسي و شناسايي عوامل موثر بر توسعه ورزش شطرنج ایران یود. این پژوهش از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری داده¬ها جزء تحقیقات توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه ورزشکاران، داوران، پیشکسوتان، مربیان و صاحب نظران شطرنج کشور بودند. نمونه گیری به¬صورت تصادفی طبقه¬ای هدفمند انجام شد. در رابطه با ورزشکاران، داوران، پیشکسوتان، مربیان و صاحب نظران به دلیل محدودیت دسترسی به تمام افراد، نمونه آماری برابر با 150 نفر با توجه به حداقل نمونه لازم (70) در نرم افزار پی ال اس (10 ضرب در تعداد شاخص¬های مدل اندازه‌گیری‌) نظرخواهی انجام گرفت. جهت جمع¬آوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه عوامل موثر بر توسعه ورزش شطرنج استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه مورد تأیید خبرگان و صاحب نظران این حوزه قرار گرفت. پایایی پرسشنامه برای بعد منایع انسانی (77/0)، بعد منابع مالی (75/0)، بعد زیرساخت و امکانات (73/0)، بعد توان رقابت داخلی (74/0)، بعد آموزش (79/0)، عوامل مدیریتی (82/0) و عوامل فرهنگی (73/0) و برای کل سوالات توسعه ورزش شطرنج ایران به مقدار (75/0) محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده¬های کمّی از روش¬های آماری توصیفی (جداول توزیع فراوانی و میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (آزمون¬های کالموگراف-اسمیرنوف و رتبه¬بندی فریدمن) استفاده شد. نرم¬افزارهای این پژوهش spss نسخه 21 و SMART PLS3 نسخه 3 بودند . یافته¬ها نشان داد به ترتیب عامل منابع مالی بیشترین نقش را با تبیین 89 درصد، سپس بعد از آن عامل ، منایع انسانی با تبیین 87 درصد، زیرساخت و امکانات 86 درصد، آموزش 85 درصد، توان رقابت داخلی 82 درصد، عوامل مدیریتی 80 درشد و در نهایت عامل عوامل فرهنگی 70 درصد از تغییرات توسعه ورزش شطرنج را تبیین می‌کرد. بر اساس یافته¬ها مشخص ¬شد که مدیران باید به منابع مالی و انسانی که از ضروریات هر سازمانی هستند، توجه ویژه¬ای داشته یاشند. چون داشتن منابع مالی و انسانی موثر و کاراتر می¬تواند زمینه توسعه ورزش شطرنج راحتتر فراهم کند.
كلمات كليدي : توسعه ورزش، شطرنج، ورزش
تاريخ دفاع : 1398-6-20