بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960040573
نویسنده : مهدی احمدی مردخه
عنوان پایان نامه : تحلیل برنامه ها و اقدامات شهرداری در احیای ژئوکالچر شهر رشت
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : جغرافیا
رشته/گرایش تحصيلي : جغرافياي سياسي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :یوسف زین العابدین عموقین, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : با توجه به اینکه اجرای صحیح برنامه های فرهنگی عمیقاً بستگی به سیاست های مناسب فرهنگی در جامعه شهری دارد برای دستیابی به پیشرفت همه جانبه ، ارائه یک سیستم خط مشی گذاری فرهنگی مناسب، امکانات و جایگاه خاصی نیاز پیدا میکند . از این رو دیدگاه برنامه ریزان نسبت به رویدادها، فرصتها وچالشهای احتمالی دربرنامه ریزی های فرهنگی، نقش مهمی را ایفا می نماید تا خط مشی از ثبات لازم برخوردار باشد. در این راستا نقش نهادی همچون شهرداری بسیار حائز اهمیت می باشد لذا در پایان نامه حاظر سعی شده است ارتباط برنامه ریزیها وفعالیتهای شهرداری بر احیای ژئوکالچر شهر رشت مورد تحلیل دقیق قرار گیرد. باتوجه به مطالب فوق در پایان نامه حاضر دو فرضیه ذیل مطرح شده است : 1. عوامل فرهنگی_اجتماعی می تواند بر نقش احیای ژئوکالچر شهرداری شهر رشت تأثیر گذار باشد. 2. عوامل ملی می تواند بر نقش احیای ژئوکالچر شهرداری شهر رشت تأثیر گذار باشد. پاسخ به فرضیه های فوق شالوده اصلی پایان نامه حاضر را تشکیل خواهد داد با این اهداف که : 1-شناسایی مؤلفه های تأثیر گذار بر احیای ژئوکالچر شهر رشت. 2-تبیین کارکرد شهرداری در احیای ژئوکالچر شهرداری شهر رشت 3-ارائه راهکار مناسب جهت حفظ میراث مشترک شهر رشت. یافته های این پایان نامه حاکی از آن است که میزان تاثیر خانه موزه ها ، مناطق تاریخی ، باستانی ، مراسمات سنتی ، ملی ومذهبی در احیای ژئوکالچر شهر رشت در حد زیاد، و حد خیلی زیاد اثر گذار است .
كلمات كليدي : ژئوکالچر ، فرهنگ ، شهرداری ، برنامه ها و اقدامات ، رشت
تاريخ دفاع : 1398-6-21