بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960053876
نویسنده : فیروزه ارجمند درو
عنوان پایان نامه : رابطۀ بین سبک¬های دلبستگی با خود تنظیمی و اضطراب جدایی در دانش آموزان پایه ششم ناحیه یک رشت
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :سیده مریم موسوی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : سبک¬های دلبستگی می تواند تبیین¬گر بسیاری از ویژگی¬های روانشناختی دانش آموزان از جمله خود تنظیمی و اضطراب جدایی باشد که لزوم توجه به این متغیر را آشکار می¬سازد. هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین سبک¬های دلبستگی با خود تنظیمی و اضطراب جدایی در دانش آموزان پایه ششم ناحیه یک رشت بود. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دختر پایه ششم ناحیه یک رشت در سال تحصیلی 98-1397 به تعداد تقریبی 950 نفر بود. از این بین نمونه ای به حجم 330 نفر با توجه به جدول مورگان و روش نمونه¬گیری خوشه ای تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند و پرسشنامه¬های سبک¬های دلبستگی هازن و شاور (1987)، خود تنظیمی بوفارد و همکاران (1995)، اختلالات مرتبط با اضطراب کودکان بیماهر (1999) را تکمیل کردند. داده¬های به دست آمده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته¬های پژوهش نشان داد که بین سبک دلبستگی ایمن با نمره کل خودتنظیمی و مولفه¬های شناختی و فراشناختی رابطه مثبت؛ و با اضطراب جدایی دانش آموزان رابطه منفی و معنادار وجود دارد (01/0PP). همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای سبک دلبستگی ناایمن اضطرابی-دوسوگرا به صورت منفی و سبک دلبستگی ایمن به صورت مثبت و در مجموع 27 درصد تغییرات خودتنظیمی دانش آموزان را پیش بینی می کنند (270/0R2=). همینطور، سبک دلبستگی ناایمن اضطرابی-دوسوگرا به صورت مثبت و سبک دلبستگی ایمن به صورت منفی و در مجموع 16 درصد تغییرات اضطراب جدایی دانش آموزان را پیش بینی می کنند (160/0R2=). بر این اساس می¬توان نتیجه گرفت سبک¬های دلبستگی با خود تنظیمی و اضطراب جدایی دانش آموزان رابطه داشته و قادر به پیش¬بینی معنی¬دار آن¬ها هستند.
كلمات كليدي : سبک های دلبستگی، خود تنظیمی، اضطراب جدایی. دانش آموزان
تاريخ دفاع : 1398-6-20