بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960081622
نویسنده : محمدجواد فرجی
عنوان پایان نامه : تبیین اندیشه های اوراسیا گرایی جدید در روسیه بر مناسبات این کشور با ایران
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : علوم سیاسی
رشته/گرایش تحصيلي : علوم سیاسی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مجید روحی دهبنه, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده اوراسياگرايي نوعي تفكر در سياست خارجي روسيه است كه اصلي ترين تز آن موضع مخالف در برابرغرب گرايي روسيه است. اين نظريه در برگيرنده جزئي ازابعاد هويت ملي روسيه است. اوراسياگرايان بر اين باورند كه مسئله اصلي فراروي مليت روس، اروپايي بودن آن است كه هويت روسيه رنگ غربي پيدا كرده بود.از ديدگاه اين نظريه، روسيه در تعقيب يك مسير جايگزين است كه يك قطب مستقل در نظام بين المللي شود.از اين جهت در جهان اسلام جمهوري اسلامي ايران را انتخاب مي كند و ايران را يكي از نيروهاي مخالف جهان تك قطبي ايالات متحده آمريكا معرفي مي نمايد و ازآن مى خواهد كه حوزه كشورهاي اسلامي را رهبري كند. ازاين جهت، ايران نزديكترين شريك مسكو است. از این رو سوال اصلی در پژوهش حاضر این است که اندیشه های اوراسیا گرایی جدید روسیه مبتنی بر چه مولفه هایی است و این اندیشه چه نقشی و تاثیری در مناسبات روسیه با ایران پس از 2011 میلادی ایفا کرده است ؟ و فرضیه پژوهش حاضر بر این اساس است که مکتب فکری نو اوراسیاگرایی که برخواسته از اندیشه های پوتین و به ویژه دوگین است بر مولفه هایی چون جهان چند قطبی ، گسترش مناطق نفوذ تسلط بر آنها ، بینش ژئوپلیتیک و مقاومت در برابر آمریکا و ناتو استوار است و باتوجه به اینکه برای جمهوری اسلامی ایران نیز در اندیشه نواوراسیا گرایی جایگاه ویژه ای دیده شده است از این رو این موضوع منجر به تشدید مناسبات با ایران تا سطح همکاری استراتژیک شده است. چارچوب تئوريك مورد استفاده در اين پژوهش نیز مكتب واقع گرایی و نظریه های منطقه گرایی در سياست خارجي مى باشد. کلمات كليدي: سياست خارجي، واقع گرایی ، اوراسياگرایی جدید ، مناسبات ، ايران و روسيه
كلمات كليدي : کلمات كليدي: سياست خارجي، واقع گرایی ، اوراسياگرایی جدید ، مناسبات ، ايران و روسيه
تاريخ دفاع : 1398-06-21