بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940447163
نویسنده : عیسی زارع طوافی درگاه
عنوان پایان نامه : بررسی رابطه بین کیفیت سود و هزینه حقوق صاحبان سهام
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : حسابداری
رشته/گرایش تحصيلي : حسابداري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :محمدرضا وطن پرست, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : با توجه به نقش مهم کیفیت سود در هزینه حقوق صاحبان سهام هدف این پژوهش بررسی رابطه بین کیفیت سود و هزینه حقوق صاحبان سهام و هم¬چنین تاثیر بحران مالی بر روی این رابطه می¬باشد، از این رو نمونه آماری پژوهش شامل 111 شرکت در طی 5 سال از ابتدای 1390 تا انتهای 1394 از بین شرکت¬های پذیرفته¬شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده¬است. و پژوهش حاضر به کمک رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده¬های تابلویی انجام شده¬است. نتایج حاصل از تحلیل داده¬های پژوهش حاضر نشان می¬دهد بین کیفیت سود و حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری و منفی وجود دارد و نیز نتایج نشان داد رابطه بین کیفیت سود و حقوق صاحبان سهام با ورد بحران مالی تعدیل می¬شود.
كلمات كليدي : هزینه حقوق صاحبان سهام، کیفیت سود، بحران مالی، اقلام تعهدی
تاريخ دفاع : 1396-6-22