بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960123815
نویسنده : مجید دهقان
عنوان پایان نامه : طراحی مدل بازاریابی حسی و دلبستگی به مکان بر وفاداری مشتریان ورزش هاپکیدو شهر رشت
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت اجرايي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , نوشین بنار,
استاد مشاور () : ,
چكيده : پژوهش حاضر به طراحی مدل بازاریابی حسی و دلبستگی به مکان بر وفاداری مشتریان ورزش هاپکیدو شهر رشت پرداخته است. با توجه به روش انجام این پژوهش، این تحقیق از نوع کاربردی بوده و به نوعی تحقیقات توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری تحقیق شامل تمام ورزشکاران رشته هاپکیدو باشگاه رزمی شهر رشت به تعداد 178 نفر می باشد. برای انتخاب نمونه در این پژوهش از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شد جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته، انجام پذیرفت. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 و Smart PLS نسخه 3 انجام پذیرفت. نتایج نشان داد بین بازاریابی حسی و وفاداری به مشتریان ورزش هاپکیدو رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین بین بازاریابی حسی و دلبستگی به مکان ورزش هاپکیدو رابطه معنی داری وجود دارد. اما بین دلبستگی به مکان و وفاداری به مشتریان ورزش هاپکیدو رابطه معنی داری وجود ندارد. همچنین عامل بوم شناختی (سن) مشتریان نمی تواند رابطه بین دلبستگی به مکان و وفاداری مشتریان را تعدیل کند.
كلمات كليدي : بازاریابی حسی، دلبستگی به مکان، وفاداری
تاريخ دفاع : 1398-6-31