بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940171228
نویسنده : کیوان حریری
عنوان پایان نامه : فراوانی ژن های مولد فسفولیپاز و الاستاز در جدایه های بالینی سودوموناس آئروژینوزا در گیلان
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زیست
رشته/گرایش تحصيلي : زيست فناوري (بيوتكنولوژي) گرايش ميكروبي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :لیلا اسدپور, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : مقدمه و هدف: سودوموناس ائروژینوزا (Pseudomunas aeroginosa) یک باکتری گرم منفی و یکی از مهمترین پاتوژن¬های فرصت طلب ایجاد کننده عفونت¬های بیمارستانی است. ژن¬های متعددی در حدت این باکتری نقش دارند. هدف از مطالعه حاضر بررسی قابلیت تولید بیوفیلم و فراوانی ژن¬های مؤثر در حدت این باکتری شامل lasB، plcH و plcN در سویه¬های سودوموناس آئروژینوزا جداشده از نمونه-های بالینی در شهر رشت بود. روش کار: در این مطالعه، 90 سویه سودوموناس ائروژینوزای جدا شده از نمونه¬های بالینی در بیمارستان¬های استان گیلان در بازه¬ی زمانی شهریور 94 تا تیر 96، جمع آوری شده و کلیه نمونه¬ها بر اساس روش¬های بیوشیمیایی تعیین هویت گردیدند. قابلیت تولید بیوفیلم به روش میکروپلیت و حضور ژن¬های کد کننده آنزیم¬های الاستاز و فسفولیپاز lasB، plcH و plcN در سویه¬ها به روش PCR مورد بررسی قرار گرفت. نتایج: در بررسی فنوتیپی بیش از 67 درصد جدایه¬ها قابلیت تولید بیوفیلم داشتند. ژن lasB شایع¬ترین ژن مورد بررسی بود و در 80 درصد جدایه¬های مورد بررسی حضور داشت. همچنین فراوانی هر سه ژن در سویه¬های مولد بیوفیلم بیشتر از سویه¬های بیوفیلم منفی بود. نتیجه گیری: نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از قابلیت بالای تولید بیوفیلم و حضور بالای ژن¬های حدت lasB، plcH و plcN در جدایه¬های سودوموناس آئروژینوزا می¬باشد. با توجه به اهمیت حدت سویه¬ها بر پیامد بالینی عفونت¬ها شناسایی سریع ارگانیسم¬های حاد و به کارگیری ابزارهای مناسب کنترل عفونت جهت جلوگیری از انتشار بیشتر این ارگانیسم¬ها ضروری است.
كلمات كليدي : سودوموناس ائروژینوزا، بیوفیلم، lasB، plcH و plcN
تاريخ دفاع : 1398-06-30