بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930601799
نویسنده : محسن مهر آور
عنوان پایان نامه : رابطه بین استراتژی فناوری اطلاعات و عملکرد سازمانی با توجه به نقش پیامدهای نوآوری سازمانی در شرکت های فعال شهرک صنعتی رشت
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت اجرايي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مریم اوشک سرایی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین استراتژی فناوری اطلاعات و عملکرد سازمانی با توجه به نقش پیامدهای نوآوری سازمانی و متغیر تعدیل گر گشودگی جستجوی خارجی انجام شده است.تحقیق حاضر از نوع توصیفی-میدانی است.جامعه آماری این تحقیق شرکتهای فعال شهرک صنعتی رشت است که با توجه به اینکه تعداد جامعه آماری کم است از روش سرشماری استفاده شد و کل جامعه آماری در تحقیق مورد نظر شرکت داده شدند.با بررسی های صورت گرفته نتایج حاکی از آن است گشودگی جستجوی خارجی رابطه بین انعطاف پذیری و پیوستگی فناوری اطلاعات و میزان نوآوی را تعدیل می کند و همچنین بینادگرایی نوآورانه و میزان نوآوری با عملکرد سازمانی رابطه دارد.
كلمات كليدي : استراتژی فناوری اطلاعات، انعطاف پذیری،پیوستگی، گشودگی جستجوی خارجی، بنیادگرایی نوآورانه، میزان نوآوری، عملکرد سازمانی.
تاريخ دفاع : 1398-6-31