بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930592479
نویسنده : سید پویا شهشهانی رشتی
عنوان پایان نامه : تأثیر تفکیک پسماندها از مبدأ بر عملکرد استراتژیک سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری شهر رشت
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت اجرايي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :شهرام گیلانی نیا, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از این پژوهش ارزیابی تأثیر تفکیک پسماندها از مبدأ بر عملکرد استراتژیک سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری شهر رشت می‌باشد. اين تحقيق از نظر هدف کاربردي و از لحاظ روش و اجرا، توصیفی-پیمایشی و از لحاظ روش جمع‌آوری داده‌ها از نوع میدانی می‌باشد. ابزار پژوهش، نیز پرسشنامه بوده است. جامعه آماری این تحقیق شامل شامل کارشناسان فنی و متخصصین حوزه پسماند در سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری شهر رشت، جامعه دانشگاهی، سازمان های مردم نهاد و سایر افراد مرتبط می‌باشد که با توجه به محدود بودن افراد متخصص و مطلع در این حوزه تعداد آنها 48 نفر بوده است. با توجه به محدود بودن تعداد جامعه آماری از روش سرشماری استفاده شده است. به منظور ارزیابی مدل و آزمون فرضیه‌ها از مدل‌سازي معادلات ساختاري با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها نشان می‌دهد که مزیت ها و موانع قانونی، آموزش، مشوق ها و مشارکت بر عملکرد استراتژیک سازمان مدیریت پسماندها تأثیرگذار است.
كلمات كليدي : تفکیک پسماند، عملکرد استراتژیک، مزیت ها و موانع قانونی، تشویق ها، آموزش، مشارکت مردم
تاريخ دفاع : 1398-06-26