بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950081155
نویسنده : نیره ندیم
عنوان پایان نامه : بررسی فراوانی ژن ویرولانس tibA و ارتباط آن با توانایی تشکیل بیوفیلم در جدایه های بالینی باکتری E. coli عامل عفونت ادراری
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زیست
رشته/گرایش تحصيلي : زيست شناسي - ميكروبيولوژي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :علی صالح زاده, ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : , مرضیه مهرافزا,
چكيده : مقدمه و هدف: گونه های Escherichia coli مسئول موارد بسیاری از بیماری های دستگاه گوارش هستند و نشان دهنده جدی بودن آن هاست. گام اساسی در بیماری زایی چنین سويه هایی شامل شناسایی و اتصال به سلول های روده میزبان است. tibA یک ادهسین باکتریایی قوی است که در تعدادی از گونه های E. coli Enterotoxigenic وجود دارد و می تواند به شدت باکتری ها را به سلول های مختلف بدن انسان متصل کند. علاوه بر این، تهاجم به چنین سلول ها را موجب می شود. این اتصال یک سیستم خودکار به وسیله اتصال به یکسری پروتیین های انتفالی غشای سلولی ست. روش کار: در مطالعه توصيفي حاضر، تعداد 45 نمونه مشكوك بالینی جدا شد. سپس توسط آزمایش های مورفولوژیکی و بيوشيميايي جدایه های اشریشیا کلی شناسایی شد. با انجام تست هاي آنتي بيوگرام براي آنتي بيوتيك هاي مختلف ميزان مقاومت و حساسيت آنتي بيوتيكي جدایه ها بررسی شد. سپس با استفاده از پرايمرهاي اختصاصي، ژن كدكننده tibA در سویه های مقاوم و غیر مقاوم و همچنین توانایی تولید بیوفیلم در آن ها بررسی شد. نتایج: در این مطالعه، 45 جدایه اشریشیا کلی شناسایی شد. نتایج نشان داد که بیشترین میزان مقاومت جدایه ها مربوط به تتراسیکلین (60%) و سپس کلرامفنیکل (30%) می باشد. در ميان 45 جدایه، 24 جدایه (33/53%) دارای ژن tibA بود و 21 جدایه فاقد ژن مورد مطالعه بودند. نتیجه گیری: یافته های مطالعه حاضر نشان می دهد که مقاومت جدایه های اشریشیا کلی به آنتی بیوتیک ها و توانایی تولید بیوفیلم و اتصال در بیماران مبتلا به عفونت ادراری همچنان شایع است. همچنین با توجه به نتایج به دست آمده از بررسی وجود ژن tib A و تشکیل بیوفیلم، می توان نتیجه گرفت که در بیشتر جدایه هایی که قدرت اتصال بین متوسط تا قوی گزارش شد ژن tib A نیز وجود داشت و این دلیلی بر ارتباط بین وجود ژن tib A و قدرت تشکیل بیوفیلم است.
كلمات كليدي : عفونت ادراری، اشریشیا کلی، بیوفیلم، مقاومت میکروبی، PCR
تاريخ دفاع : 1397-11-8