بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930302813
نویسنده : سیمین درجانی
عنوان پایان نامه : عوامل موثر بر انتخاب محصول جاویژه به عنوان نوعی از مصرف نمایشی (مورد مطالعه: پوشاک هاکوپیان)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني- بازاريابي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :علی قلی پور سلیمانی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : استراتژی تعیین هدف محصولات برای بازارهای خاص نسبت به گروه های کوچک مشتریان تا بازارهای بزرگ را اصطلاحاً بازاریابی جاویژه می نامند . بازاریابی جاویژه به صورت ارائـۀ خـدمت در یـک بـازار منحصر بفرد یا یک بخش منحصر بفرد از یک بازار عمومی تعریف می شود که به صورت دائمی در حـال ارائـۀ خـدمت نمی باشد.کت و شلوار برند هاکوپیان به عنوان محصول جاویژه در این تحقیق ذکر شده است. هدف این مقاله تعیین عوامل و متغیرهایی است که بر انتخاب محصول جاویژه به عنوان شکلی از مصرف نمایشی موثر است و بررسی اثرات ابعاد مختلف مصرف نمایشی در انتخاب محصول جاویژه است. در این پژوهش 2 جامعه آماری(محصول جاویژه و محصول بازار انبوه) مورد بررسی و به کمک رگرسیون لجستیک مورد آزمون قرار گرفته اند تا میزان تاثیر ابعاد مصرف نمایشی بر انتخاب محصول جاویژه را نشان دهند. بدین منظور داده ها و اطلاعات مورد نیاز از طریق پيمايش هاي ميداني، با طراحي و تكميل پرسشنامه آنلاین به روش نمونه گيري غیر احتملی در دسترس و به تعداد 384 نمونه از بازار جاویژه و انبوه جمع آوری گردید. نتایج حاصل از تخمین رگرسیون نشان می دهد که مصرف کنندگانی که به دنبال منزلت هستند بیشتر به سراغ گزینه های محصولات جاویژه می روند تا بازار انبوه به علاوه مصرف کنندگان از محصولات جاویژه برای تقویت جایگاه خود به عنوان رهبری فکری استفاده می کنند . از سوی دیگر انتخاب محصول بازار انبوه تحت تاثیر راهنمایی های اطلاعاتی سایرین است و انتخاب محصول جاویژه در برابر محصولات انبوه عمدتاً تحت تاثیر تمایلات تمایز یابی قرار دارد.
كلمات كليدي : رفتار مصرف کننده، رگرسیون لجستیک، مصرف نمایشی، بازاریابی جاویژه
تاريخ دفاع : 1395-6-28