بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950278124
نویسنده : مریم جمالی
عنوان پایان نامه : تاثیر سطوح مختلف ایندول بوتیریک اسید (IBA) و نفتالین استیک اسید (NAA) و بسترهای مختلف روی ریشه‌زایی گلابی (Pyrus communis)
دانشكده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه تحصيلي : کشاورزی
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي كشاورزي-علوم باغباني گرايش فيزيولوژي و اصلاح درختان ميوه
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :بهزاد کاویانی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : تاثیر سطوح مختلف ایندول بوتیریک اسید (IBA) و نفتالین استیک اسید (NAA) و بسترهای مختلف روی ریشه‌زایی گلابی به منظور بررسی اثر سطوح مختلف ایندول بوتیریک اسید و نفتالین¬استیک¬اسید¬ و بسترهای مختلف، روی¬ریشه‌زایی گیاه گلابی، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در16 تیمار و 4 تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت واقع در استان گیلان در سال 1397 انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل سطوح هورمونی IBA و NAA از بین صفر، 1000، 2000 و 4000 میلی‌گرم در لیتر و کشت در سه نمونه بستر ماسه، پرلیت- ماسه، پرلیت، کوکوپیت و ماسه، پرلیت و پیت بود. نتایج این تحقیق نشان داد که بیشترین درصد ریشه‌زایی (56/3 در گیاهچه) در قلمه‌های تیمار شده با 4000 میلی‌گرم در لیتر IBA بود. همچنین بیشترین تعداد ریشه از تیمار 1000 میلی‌گرم NAA همراه با 2000 میلی‌گرم IBA با میانگین 16/0 ریشه در گیاه به‌دست آمد. مقایسه میانگین اثر اصلی IBA بر زمان ریشه‌زایی نشان داد که بیشترین زمان ریشه‌زایی مربوط به تیمار 4000 میلی‌گرم درلیتر IBA بود. نتایج تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد که بلندترین ریشه در تیمار 4000 میلی‌گرم در لیتر NAA و 2000 میلی‌گرم در لیتر IBA مشاهده شد. همچنین تجزیه‌ی واریانس داده‌ها نشان داد که در میان فاکتورهای به‌کار برده شده در این آزمایش فقط اثر اصلی IBA برحجم ریشه معنی‌دار بود. مقایسه میانگین اثر اصلی IBA بر حجم ریشه نشان داد که سطح 2000 میلی‌گرم در لیتر IBA بلندترین ریشه را تولید کرد. مقایسه میانگین اثر متقابل IBA × NAA بر وزن تر قلمه نیز نشان داد که بیشترین وزن تر قلمه با میانگین 36/8 گرم از تیمار 4000 میلی‌گرم در لیتر NAA و 2000 میلی‌گرم در لیتر IBA به‌دست آمد. همچنین مقایسه میانگین اثر متقابل IBA و NAA بر وزن خشک قلمه نیز نشان داد که بیشترین وزن خشک قلمه با میانگین 9/15 گرم از تیمار 4000 میلی‌گرم در لیتر NAA بهمراه 2000 میلی‌گرم IBA به‌دست آمد. مقایسه میانگین اثر متقابلIBA و NAA نشان داد که بلندترین قلمه توسط تیمار 2000 میلی‌گرم در لیتر NAA بهمراه 1000 میلی‌گرم در لیتر IBA با میانگین 82/2 سانتی‌متر تولید شد. بیشترین تعداد برگ با میانگین 9/15 گرم از تیمار 4000 میلی‌گرم NAA و 2000 میلی‌گرم IBA به‌دست آمد.
كلمات كليدي : NAA، IBA، گلابی، ریشه‌زایی، قلمه‌های نیمه خشبی
تاريخ دفاع : 1397-10-30