بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960028601
نویسنده : ایمان مقیمی ذوالپیرانی
عنوان پایان نامه : تحلیل فضایی کاربری تجاری با تاکید بر الگوی مکانی و فضایی در شهر رشت
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : جغرافیا
رشته/گرایش تحصيلي : جغرافياوبرنامه ريزي شهري
مقطع تحصيلي : کارشناسی
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :نصرالله مولائی هشجین, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : عملکرد فضایی کاربری های شهری يکي از مهمترين مشخصه‌های فضا جهت تعیین کارایی در شهر است. تحقیق حاضر در نظر دارد با بهره گیری از روش توصیفی و تحلیلی ضمن پیمایش میدانی و با بررسی کاربری های مختلف در شهر رشت، نسبت به پدیده قطبیت کاربری تجاری تحلیل و بررسی های موضعی را انجام دهد. نظر به اینکه طی دهه های اخیر کاربری تجاری در شهر رشت دچار توزیع همگون شده، بررسی موقعیت مکانی ارزیابی جانمایی و توزیع فضایی اینگونه کاربری ها قطبیت تجاری (صنوف) شهر رشت را مشخص می نماید. یافته های تحقیق نشان می دهد طی دهه اخیر (از سال 1385 الی 1398) مهمترین صنوف تجاری در کلانشهر رشت نظیر نمایشگاه های اتومبیل در کمربندی خرمشهر، صنعت و خدمات خودرو در ورودی و خروجی های شهر، دکوراسیون و خدمات برق در خیایان تختی، موبایل و کامپیوتر در خیابان لاکانی و مطهری، خوراک و پوشاک در خیابان های گلسار، منظریه، بافت مرکزی شهر و خدمات درمانی در محدوده چهارراه گلسار به چشم میخورد. با توجه به یافته های توصیفی ارائه خدمات در قالب راسته ای مشخص مورد قبول شهروندان بوده و محصولات متنوعی در یک محدوده عرضه می گردد ولی از نظر برنامه ریزی شهری نامناسب بودن توزیع واحدهای تجاری در سطح منطقه و ناسازگاری این قبیل کاربری ها با سایر کاربری ها و همچنین ازدحام و شلوغی و ترافیک حاصله از مکان یابی نامناسب و . . . از جمله مسائل و مشکلاتی است که در محدوده مورد مطالعه مشاهده می گردد.
كلمات كليدي : تحلیل فضایـی، کاربری تجـاری، الگوی مکانـی و فضایـی، اصناف، شهـر رشت
تاريخ دفاع : 1398-6-30