بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960092129
نویسنده : محمد علیجانی
عنوان پایان نامه : تاثیر مسئولیت اجتماعی سازمان بر رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش تعدیلگر اهمیت وظیفه در بانک مسکن شهر رشت
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني-بازرگاني داخلي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :سعید باقرسلیمی, , باقرسلیمی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف این مطالعه بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی سازمان بر رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش تعدیلگر اهمیت وظیفه در بانک مسکن شهر رشت می باشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی است و به لحاظ هدف کاربردی می¬باشد. ازنظر جمع آوری داده ها نیز میدانی محسوب می¬شود. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه است که شامل 21 سوال براي سنجش کل متغیرهاي تحقیق است. براي اندازه¬گیری متغیرها نیز از طیف 5 تایی لیکرت استفاده می¬گردد. روایی پرسشنامه توسط نظر اساتید و کارشناسان و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ بررسی و تایید گردید. جامعه آماری پژوهش کارکنان بانک مسکن شهر رشت است که تعداد آنها 243 نفر می باشند که در 16 شعبه و مدیریت امور شعب استان حضور دارند. با استفاده از فرمول کوکران تعداد 152 نفر به عنوان نمونه نهایی پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور آزمون فرضیات از مدل سازی معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی استفاده گردید. نتایج نشان داد که مسئولیت اجتماعی سازمانی بر انگیزه¬های اجتماعی و رفتار شهروندی کارکنان بانک مسکن شهر رشت تاثیر دارد.. همچنین انگیزه های اجتماعی بر رفتار شهرئندی سازمانی کارکنان بانک مسکن شهر رشت تاثیر دارد.. و نقش میانجی را در رابطه بین مسئولیت اجتماعی سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی ایفا میکند. همچنین نتایج نشان داد که اهمیت وظیفه، رابطه بین مسئولیت اجتماعی سازمانی و انگیزه اجتماعی کارکنان بانک مسکن شهر رشت را تعدیل می کند.
كلمات كليدي : مسئولیت اجتماعی،رفتار شهروندی سازمانی، اهمیت وظیفه، مدل سازی معادلات ساختاری
تاريخ دفاع : 1398-6-17