بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960257548
نویسنده : فریبا تقوی
عنوان پایان نامه : بررسی چالش های مدیریت ورزش همگانی در استان گیلان
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکترمرتضی رضایی صوفی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از اين پژوهش بررسي چالش هاي فراروي مدیریت ورزش همگاني و تحليل راهبردهاي مناسب به منظور گسترش فعاليت هاي ورزشي در بين آحاد مختلف جامعه است. جامعة آماري متخصصان ورزش همگانی همه شهرستانهاي استان گيلان به تعداد۷۰ نفر ، مدیران ورزشی جوانان استان گيلان به تعداد ۳۰ نفر، اعضای هیات علمی دانشگاه های استان به تعداد ۵۰ نفر، لذا کل جامعه آماری تحقیق در حال بررسی به تعداد ١٥٠ نفر در نظر گرفته شده است . جهت در نظر گرفتن نمونه از جدول مورگان استفاده شده که حدود 108 نمونه طبق جدول در اختیار ما قرار گرفت. جهت تحليل متغيرهاي جمعيت شناختي و سنجش آنها از شاخص هاي آمار توصيفي ( نمودار ،ميانگين ،انحراف معيار ،... ) و نرم افزار SPSS استفاده شد و در راستاي تجزيه و تحليل استنباطي داده ها و جهت آزمون فرضيات از روش تی تک نمونه برای تعیین وضعیت هر یک از شاخص ها استفاده شده است. در این پژوهش برای تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد و در نتیجه آلفای کرونباخ نهایی 821/0 بدست آمد. در این تحقیق به بررسی چالش های منابع انسانی ، منابع مالی و بودجه ، منابع مدیریتی ، آینده سازمان های ورزشی ، فناوری اطلاعات و جهانی شدن در مدیریت ورزش همگانی پرداختیم با استفاده از آزمون فریدمن نتایج حاکی از این شد که : عمده ترين مسائل و چالش های پیش روی مدیریت ورزش همگاني عبارتند از: فناوری اطلاعات در رتبه اول با میانگین رتبه 39/4 ، جهانی سازی و ارتباطات با میانگین 95/3 در رتبه دوم ، تاثیر منابع مدیریتی با میانگین 78/3 در رتبه سوم ، منابع مالی با میانگین 37/3 در رتبه چهارم ، منابع انسانی با میانگین 01/3 در رتبه پنجم و آینده سازمان های ورزشی با میانگین 50/2 در رتبه ششم این رتبه بندی قرار گرفت.
كلمات كليدي : ورزش همگانی ، چالش های مدیریت ، راهبرد
تاريخ دفاع : 1398-6-20