بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960061268
نویسنده : سید حامد احمدی
عنوان پایان نامه : تحلیل عملکرد فضای سبز شهر رشت یک دهه اخیر (1387 الی 1397)
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : جغرافیا
رشته/گرایش تحصيلي : جغرافياوبرنامه ريزي شهري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :رضا حسن پور لسکوکلایه, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : رشد شهرها و افزایش روزافزون جمعیت نیاز به کاربری های فراغتی مانند پارک ها و فضای سبز را بیش از پیش قابل توجه قرار داده است.هدف تحقیق حاضر تحلیل فضای سبز شهر رشت طی دهه اخیر با روش توصیفی و تحلیلی می باشد. بر اساس جمعیت 650 هزار نفری شهر رشت در سال 1387 میزان سرانه فضای سبز حدود 0.92 متر مربع (کمتر از یک متر مربع) برای هر نفر بوده است و این عدد با توجه به آخرین سرشماری در سال 1395 و جمعیت 750 هزار نفری به 0.95 (کمتر از یک متر مربع) تغییر پیدا کرده است. اطلاعات نشان می دهد رشد جمعیت پیشقدم بر تخصیص فضای سبز در شهر رشت می باشد و این عدد با توجه به شرایط فعلی 8 متر مربع کمتر از حد استاندارد می باشد. می توان عملکرد فضای سبز شهر رشت را در 3 دوره مورد بررسی قرار داد، دوره اول بیشترین تحول سرانه فضای سبز شهر رشت در سالهای 1368 الی 1374 در اتفاق افتاده است. دوره تحول دوم 8 سال بعد در سالهای 1380 الی 1382 می باشد و دوره سوم بین سالهای 1392 الی 1394 بوده است. با مرور دوره ها پی بردن به این موضوع چندان دشوار نیست که شهر رشت هیچگاه تا نزدیکی عدد استاندارد سرانه در طول تاریخ پیشروی نکرده است.
كلمات كليدي : واژگان کلیدی : تحلیل، عملکرد، فضای سبز، شهر رشت
تاريخ دفاع : 1398-6-30