بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940177620
نویسنده : علیرضا رضایی
عنوان پایان نامه : بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره رزماری بر روی استافیلوکوکوس های مقاوم به تتراسایکلین
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زیست
رشته/گرایش تحصيلي : زيست شناسي - ميكروبيولوژي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :سمیه عطائی جلیسه, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده: مقدمه : بررسی بر روی اثر ضد میکروبی عصاره های گیاهی و ترکیبات طبیعی نشان داده است که گیاهان منابع بالقوه ای از عوامل ضد عفونت می باشند که این امر معرفی ترکیبات جدیدی را بدنبال داشته است . با توجه به اثرات ضد میکروبی گزارش شده متفاوت و گاه متناقض از رزماری اثر ضد باکتری عصاره هیدروالکلی آن بررسی گردید. مواد و روش ها: ابتدا رزماری پودر شده و سپس عصاره های هیدروالکلی آن تهیه شد. اثرات ضد میکروبی عصاره ها بر روی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس تتراسایکلین با استفاده از روش انتشار دیسک انجام شده و قطر هاله عدم رشد عصاره های رزماری اندازه گیری و ثبت شد. مقادیر MIC و MBC عصاره ی رزماری نیز تعیین گردید و مواد موثره موجود در این گیاه با استفاده از کروماتوگرافی گازی تعیین شد. نتایج: هاله عدم رشد برای گیاه رزماری بطور میانگین 8/12میلی متر و با MIC و MBC بترتیب 25 و 50 میلی گرم بر میلی لیتر می باشد.اصلی ترین ماده موثره گیاه رزماری، الفا- پینن و اوکالیپتول شناسایی شد. نتایج حاصل بیانگر اثر ضد باکتری عصاره هیدروالکلی رزماری بر روی استافیلوکوکوس اورئوس می باشد. این نتایج حکایت از تاثیر منطقه رویش گیاه و بویژه نوع عصاره مورد استفاده دارد. کلمات کلیدی: عصاره رزماری ، GC/MS ، استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به تتراسایکلین
كلمات كليدي : کلمات کلیدی: عصاره رزماری ، GC/MS ، استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به تتراسایکلین
تاريخ دفاع : 1397-11-10