بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960031518
نویسنده : مهدی نجفی فرد
عنوان پایان نامه : تبیین تمایل به خرید آنلاین مشتریان شبکه اجتماعی اینستاگرام در استان گیلان با تاکید بر ریسک ادراک شده
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , کامبیز شاهرودی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : با افزايش شبكه¬هاي اجتماعي آنلاين، علاقه شديدي بر مفهوم واکنش رفتار مشتري در طول چندين دهه گذشته پديدار شده است. با توجه به تاكيد روز¬ افزون بر مقوله وفاداري و واکنش مشتري نسبت به شركتها و سازمانها و تغييرات محيطي شكل گرفته، شركتها مي بايست خود را همگام با اين تحولات پيش برند و نسبت به تغييرات، به روز و كارآمد باشند.هدف این پژوهش، تبیین تمایل به خرید آنلاین مشتریان شبکه اجتماعی اینستاگرام در استان گیلان با تاکید بر ریسک ادراک شده است. این تحقیق با توجه بر حسب هدف کاربردی و بر حسب نحوه ی گردآوری داده‌ها در دسته¬ی تحقیقات توصیفی و از نظر روش از نوع تحقیقات همبستگی است. جامعه ی آماری در این تحقیق مشتریان شبکه اجتماعی ایستاگرام در استان گیلان هستند که از نوع جامعه نامحدود است. روش نمونه گیری از نوع نمونه¬گیری غيراحتمالي و از نوع هدف¬دار است. با توجه به اینکه جامعه¬ی آماری در تحقیق از نوع نامحدود است، از فرمول کوکران نامحدود مقدار نمونه تخمین¬ زده شد.نتایج حاکی ازتاثیر منفی ریسک مالی بر تمایل به خرید آنلاین مشتریان شبکه اجتماعی ایستاگرام ، تاثیر منفی ریسک محصول بر تمایل به خرید آنلاین مشتریان شبکه اجتماعی ایستاگرام تاثیر منفی ریسک امنیت بر تمایل به خرید آنلاین مشتریان شبکه اجتماعی ایستاگرام ،تاثیرمنفی ریسک زمان بر تمایل به خرید آنلاین مشتریان شبکه اجتماعی ایستاگرام ،تاثیر منفی ریسک اجتماعی بر تمایل به خرید آنلاین مشتریان شبکه اجتماعی ایستاگرام و تاثیر منفی ریسک روانشناختی بر تمایل به خرید آنلاین مشتریان شبکه اجتماعی ایستاگرام در استان گیلان است.
كلمات كليدي : خرید آنلاین، شبکه اجتماعی اینستاگرام، ریسک اجتماعی، ریسک روانشناختی
تاريخ دفاع : 1398-6-17