بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950513751
نویسنده : انسیه موحدی
عنوان پایان نامه : بررسی اثر فعالیت تأمین مالی بر مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : حسابداری
رشته/گرایش تحصيلي : حسابداري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :محسن ارچین لیسار, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : این پژوهش درصدد است اثر فعالیت های تأمین مالی را بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی شرکت¬های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران، مورد سنجش و آزمون قرار دهد. جامعه آماری پژوهش حاضر، شرکت¬های¬ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389 تا 1395 بوده است. این نمونه¬ها شامل 107 شرکت¬ بود که دارای ویژگی¬های از قبیل در دسترس بودن داده¬ها، منشتر شدن صورت¬های مالی در سال¬های موردنظر توسط سازمان بورس اوراق بهادار و ... می¬باشد. متغیر وابسته در این تحقیق مدیریت سود و متغیر مستقل نیز فعالیت های تأمین مالی بوده که شامل چهار متغیر اهرم مالی، هزینه بدهی، نسبت بدهی¬های کوتاه¬مدت به دارایی¬ها و نسبت بدهی¬های بلندمدت به داریی¬ها می باشد. نتیجه پژوهش نشان می دهد هر یک از متغیرهای اهرم مالی، هزینه بدهی، نسبت بدهی¬های کوتاه¬مدت به دارایی¬ها و نسبت بدهی¬های بلندمدت به داریی¬ها اثر منفی و معنی دار بر مدیریت سود در شرکت¬های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران دارد.
كلمات كليدي : واژگان کلیدی: فعالیت های تأمین مالی، مدیریت سود، اهرم مالی، هزینه بدهی، نسبت بدهی¬های کوتاه¬مدت به دارایی¬ها، نسبت بدهی¬های بلندمدت به داریی¬ها
تاريخ دفاع : 1397-11-10