بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960102153
نویسنده : سارا علی دوست چهارده
عنوان پایان نامه : نقش ذهن آگاهی و شفقت خود والدین در تبیین بهزیستی روان شناختی و اضطراب فرزندان
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , لیلا مقتدر,
استاد مشاور () : ,
چكيده : از جمله ویژگی¬های مورد توجه در والدین که می تواند بر بسیاری از جنبه های شخصیتی فرزندان تاثیر داشته باشد، ذهن آگاهی و شفقت خود است. هدف پژوهش حاضر تعیین نقش ذهن آگاهی و شفقت خود والدین در تبیین بهزیستی روان شناختی و اضطراب فرزندان بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول شهرستان رودسر در نیمسال دوم تحصیلی 98-1397 به تعداد تقریبی 800 نفر و والدین آنها بود. از این بین نمونه ای به حجم 253 نفر از دانش آموزان و والدین آنها با توجه به جدول مورگان، پیشینه پژوهش¬های مرتبط با موضوع پژوهش، ملاک ورود و خروج پژوهش و با استفاده از روش نمونه¬گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. سپس پرسشنامه¬های ذهن آگاهی بروان و ریان (2003)، مقياس شفقت خود نف (2003)، بهزیستی روانشناختی ریف (1989) و اضطراب کودکان اسپنس (1997) را تکمیل کردند. داده¬های به دست آمده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد بین ذهن آگاهی و شفقت خود والدین با بهزیستی روانشناختی فرزندان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد (01/0P
كلمات كليدي : ذهن آگاهی، شفقت خود، بهزیستی روان شناختی، اضطراب.
تاريخ دفاع : 1398-6-21