بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940160180
نویسنده : سیده معصومه بهری
عنوان پایان نامه : نانوذرات مغناطیسی عامل¬دار شده با متاکریلیک اسید جهت حذف آلاینده های رنگی از محلول های آبی
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : شیمی
رشته/گرایش تحصيلي : شيمي -شيمي تجزيه
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :شهاب شریعتی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : با توجه به اهمیت آب و نیاز روزافزون به آن روش‌های شیمیایی و بیولوژی مختلفی برای تصفیه آن توسعه داده شده است. روش‌های جذب به‌عنوان یکی از روش‌های مؤثر برای حذف بسیاری از آلاینده‌ها از آب و پساب‌ها در نظر گرفته شده است. در این مطالعه، نانوذرات مگنتیت با افزودن نمک‌های آهن II و III به نسبت (2 به1) به محلول آمونیاک تحت جریان از گاز N2 و در دمای بالاتر از 80 درجه سانتی‌گراد به روش شیمیایی سنتز شدند. نانوذرات سنتزی برای افزایش توانایی جذب با متاکریلیک اسید عامل دار شدند. ساختار نانوذرات سنتزی با استفاده از دستگاه‌های FESEM، DRS، FT- IR، XRDو VSM بررسی شد .اثر متغيرهاي آزمايشي مؤثر بر حذف رنگ تولوئیدين¬بلو شامل زمان تماس، pH، مقدار جاذب و قدرت يوني با استفاده از روش طراحی آزمایش تاگوچی مورد ارزيابي قرار گرفت. شرایط بهینه برای حذف رنگ تولوئیدین‌بلو به‌صورت 7=pH ، زمان تماس: 30 دقیقه، مقدار جاذب: g1/0 و قدرت یونی: mol L-105/0 به دست آمد. مدل سینتیکی شبه مرتبه اول، شبه مرتبه دوم، مدل نفوذ درون‌ذره‌ای و الوویچ و همچنین مدل‌های ایزوترمی لانگمویر، فروندلیچ و تمکین مورد بررسی قرار گرفت. نتايج نشان داد كه داده‌های تجربي با ايزوترمی جذب لانگموير با ضریب همبستگی (972/0= R2) و مدل سينتيك شبه مرتبه دوم با ضریب همبستگی (998/0= R2) مطابقت داشتند. مقدار ظرفیت جذب برای رنگ تولوئیدین بلوmg g-1 02/7 بدست آمد. برای ارزیابی کارآیی حذف تولوئیدین¬بلو، 3 نمونه حقیقی ازجمله آب شهر، آب دریا و آب چاه مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که کارایی حذف بیش از 95٪ است. استفاده مجدد از جاذب طی 10 بار استفاده متوالی نتایج حذف بالای 95% را نشان داد. در مقایسه با روش¬های جداسازی متداول، روش¬های جداسازی مغناطیسی دارای مزایایی از قبیل سرعت حذف بالا، کارآیی زیاد و سادگی روش می¬باشند.
كلمات كليدي : نانوذرات، مگنتیت، متاکریلیک اسید، حذف ، تولوئیدین‌بلو، اکسید آهن
تاريخ دفاع : 1397-06-22