بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960280263
نویسنده : رزا علیزاده نرگسی
عنوان پایان نامه : تاثیر تعهد مدیریت و تعامل کارکنان بر کیفیت ادراکی مشتریان از عملکرد سازمان ( مورد مطالعه : شعب بانک سپه در استان گیلان)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني - بازرگاني بين المللي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :محمدرضا آزاده دل, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : پژوهش حاضر با هدف تاثیر میزان تعهد مدیریت و تعامل کارکنان بر کیفیت ادراکی مشتریان از عملکرد شعب بانک سپهه در استان گیلان انجام گرفته است بطوري که با توجه به تعهد مدیریت به کیفیت خدمات و مشارکت موثر کارکنان و درك مشتري از عملکرد خدمات مورد بررسی قرار گرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي و از جهت نوع توصیفی و به لحاظ شیوه گردآوري اطلاعات میدانی ، تحلیل روابط و اثر بین متغیرها پس از توصیف داده ها،بر اساس معادله سازي معادلات ساختاري انجام گرفت.جامعه آماري داراي دو بخش مشتریان بانک سپه در شهرستان رشت و کارکنان آن بانک است. لذا نوع جامعه آماري نامحدود است.با استفاده از روش نمونه گیري مناسب به تقلیل واحد هاي پژوهشی پرداخته شده است ،نمونه ها با استفاده از روش نمونه گیري غیر احتمالی در دسترس ، انتخاب شدند سپس روند توزیع پرسشنامه انجام گردید. نحوة محاسبه حجم نمونه به تعداد 376 نفر میباشد که با استفاده از فرمول کوکران قابل محاسبه است. کلیۀ این تجزیه و انجام گردیده است. یافته هاي تحقیق هم حاکی SMART PLS و 3 SPSS تحلیل ها به وسیلۀ نرم افزار 22 از معنادار بودن رابطه بین تعهد مدیریت به کیفیت خدمات و مشارکت موثر کارکنان و درك مشتري از عملکرد خدمات بانک سپه در شهرستان رشت وجود دارد .
كلمات كليدي : واژگان کلیدي : مدیریت بازاریابی ،رضایت مشتریان ، عملکرد سازمانی ، رضایت شغلی ، سرمایه انسانی
تاريخ دفاع : 1398-6-17