بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950269895
نویسنده : مهناز حسینی نژاد دیزگاه
عنوان پایان نامه : طراحی بهینه مسکن مهر800 واحدی تالش با رویکرد بهبود رضایتمندی ساکنین
دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی
گروه تحصيلي : معماری
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي معماري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , مامک صلواتیان,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : , -,
چكيده : از آنجا که مسکن یکی از نیازهای ضروری در جوامع امروزی می باشد و همچنین با توجه به افزایش تراکم جمعیتی و افزایش تقاضا برای مسکن،اهمیت طراحی مجتمع های مسکونی با هدف ایجاد رضایتمندی ساکنان بیشتر آشکار می گردد.در این تحقیق پس از تعریف واژه های مسکن،رضایتمندی،کیفیت زندگی و مفاهیم وابسته؛ مقالات پیشینیان در خصوص ارزیابی مجتمع های ساخته شده ی قبلی مرور شده و علل نارضایتی ساکنان استخراج گردید.در ادامه به این موضوع پرداخته شد که چگونه میتوان با طراحی معماری رضایت ساکنان را از مسکن مهر افزایش داد.طرح تحقیق حاضر به صورت موردی برای مسکن مهر 800 واحدی شهر تالش در استان گیلان طراحی شده است.پس از بررسی مطالعات پیشین متغیرهای تحقیق استخراج شدند که عبارتند از:احساس امنیت،احساس تعلق،احساس آرامش،احساس آسایش و احساس سرزندگی.در جدول محتوایی به خوبی نشان داده شده است که این پنج آیتم به عنوان متغیر مستقل از طریق شاخصه های مخصوص به خود بر کیفیت زندگی اثر گذاشته و کیفیت زندگی به عنوان متغیر میانجی بر میزان رضایتمندی ساکنان تاثیر خواهد گذاشت.درراستای متغیرهای به دست آمده از متقاضیان مسکن مهر در این شهر سوال بعمل آمد.جامعه ی نمونه مطابق جدول کوکران 330 نفر انتخاب شدند و پاسخ های حاصله توسط نرم افزار اس پی اس اس مورد تحلیل قرار گرفت.فرضیه های تحقیق با آزمون تی تک نمونه ای مورد اثبات قرار گرفتند.پس از اثبات فرضیه ها مطالعاتی به منظور کشف راهکارهای معمارانه جهت طراحی بهینه مجتمع مسکونی مهر تالش صورت گرفت.نمونه های موردی مشابه موفق و ناموفق بررسی شده و نتایج بر روی یک جدول جداگانه برای هر نمونه در راستای متغیرهای تحقیق ارائه گردید. بسترهای جغرافیایی،اقلیمی،انسانی و کالبدی مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای حاصله از تاثیر بسترها بر شکل گیری طرح معماری نیز در جدول جداگانه ای ارائه گردید.پس از تحلیل سایت و دسته بندی راهبردهای طراحی ،روند شکل گیری پروژه در هفت گام با کروکی اولیه نشان داده شد.به طور خلاصه می توان گفت نتایج این تحقیق نشان می دهد: تفکیک سایت پروژه به محله های کوچکتر ،ایجاد واحد همسایگی ،تعریف حیاط های اختصاصی برای بلوک ها ،تفکیک مسیر پیاده و سواره،ایجاد دید و منظر خوب،رعایت فاصله ی بلوک ها و محرمیت،ایجاد مرکز محله اصلی و مراکز محله ای کوچک برای تجمع، ایجاد دسترسی آسان به واحدهای تجاری،خدماتی و عمومی،طراحی فضاهای مشاع به صورت دلباز و وسیع،طراحی بالکن ها و فضاهای نیمه باز برای همه ی واحدها و فضاهای مشاع،توجه به معماری بومی و شرایط اقلیمی و اهمیت دادن به نمای ساختمان و ایجاد تنوع بصری با رنگ و فرم می تواند با ایجاد احساس تعلق ،احساس امنیت،احساس آرامش،احساس آسایش و احساس سرزندگی باعث ارتقاء کیفیت زندگی شده و رضایتمندی سکونتی را افزایش دهد.
كلمات كليدي : مسکن -رضایتمندی مسکونی-مسکن مهر-کیفیت زندگی
تاريخ دفاع : 1398-6-20