بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920037902
نویسنده : علی ستایش جمالی
عنوان پایان نامه : اثر هشت هفته تمرین هوازی بر کیفیت خواب به همراه لیپیدهای سرم زنان میانسال
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :فرهاد رحمانی نیا, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : زمینه و هدف: به خوبی مشخص شده است که فعالیت هوازی بر سلامتی جسمانی اثرگذار است، اما اطلاعات در مورد اثر تمرین هوازی بر کیفیت خواب و پروفایل لیپیدی زنان کامل و جامع نیست، بنابراین هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر هشت هفته تمرین هوازی بر کیفیت خواب به همراه لیپیدهای سرم زنان میانسال بود. روش شناسی: مطالعه حاضر از نوع تجربی بوده و جامعه آماری آن را زنان میانسال تشکیل می دادند. 20 زن میانسال (سن 5/4±8/45 سال، قد 2/3±7/176 سانتی متر و وزن 6/3±5/78 کیلوگرم) به صورت داوطلبانه در این پزوهش شرکت کردند و به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. گروه تجربی 8 هفته تمرین هوازی را شامل دویدن به مدت 45 دقیقه و با شدت 65 تا 75 درصد ضربان قلب بیشینه سه روز در هفته انجام می دادند. قبل بعد از 8 هفته تمرین، کیفیت ( با استفاده از پرسشنامه پیتزبورگ) و کمیت خواب و پروفایل لیپیدی شامل کلسترول، تری گلیسیرید، LDL و HDL مورد ارزیابی قرار گرفت. از آمار استنباطی (ANOVA 2x2) برای مقایسه تغییرات متغیرهای مورد مطالعه در قبل و بعد از 8 هفته تمرین استفاده شد. یافته¬ها: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده¬ها نشان داد که کیفیت خواب افراد شرکت کننده در فعالیت ورزشی بهبود یافت (05/0 > p)، درحالی که کمیت خواب تغییری نداشت. در پروفایل لیپیدی، سطوح سرمی کلسترول تام و تری گلیسیرید کاهش معناداری نشان داد (05/0 > p)، در حالی که تغییر قابل توجهی در LDL گروه تمرینی مشاهده نگردید (05/0 < p). همچنین، 8 هفته تمرین باعث افزایش معناداری در سطوح سرمی HDL شد (05/0 > p). نتیجه¬گیری: تمرین هوازی می تواند برای بهبود پروفایل لیپیدی از جمله کاهش کلسترول و تری گلیسرید و افزایش HDL مفید بوده و این مهم، هم راستا با بهبود کیفیت خواب است.
كلمات كليدي : واژه های کلیدی: زنان، پروفایل لیپیدی، وضعیت خواب، فعالیت بدنی
تاريخ دفاع : 1398-4-18