بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940178300
نویسنده : معصومه ارجمند
عنوان پایان نامه : استفاده از بنتونیت اصلاح سطح شده با نانوذرات مگنتیت جهت حذف رنگهای آنیونی زرد راکتیو و آبی تولوئیدین از محلولهای آبی
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : شیمی
رشته/گرایش تحصيلي : شيمي -شيمي تجزيه
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :شهاب شریعتی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : مطالعه حاضر، با هدف توسعه یک جاذب بنتونیتی نوآورانه با استفاده از نانوذرات مغناطیسی Fe3O4 برای حذف رنگ‌های زرد راکتیو160 (RY 160) و آبی تولوئیدین (TB) از نمونه‌های آبی انجام شد. به‌این منظور، نانوکامپوزیت‌ مغناطیسی بنتونیت با استفاده از روش هم رسوبی با افزودن هیدروکسید آمونیوم به محلول Fe2 / Fe3 در حضور بنتونیت سنتز شد. ساختار، خواص مغناطیسی و مورفولوژی کامپوزیت آماده شده توسط طیف‌بینی مادون قرمز با تبدیل فوریه (FT-IR)، مغناطیس‌سنج نمونه مرتعش (VSM)، طیف‌سنجی بازتابشی انتشاری (DRS)، پراش اشعه ایکس با پخش انرژی (EDX)، پراش اشعه ایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی (FESEM) بررسی شد. عوامل تجربی موثر بر حذف رنگ‌های RY 160 و TB مانند pH، قدرت یونی، مقدار جاذب و زمان تماس با استفاده از طراحی آرایه‌ای متعامد (OA16) مورد بررسی قرار گرفتند. در شرایط بهینه (برای زرد راکتیو160: 5/8=pH، غلظت سدیم کلرید 1/0 مولار، زمان تماس: 40 دقیقه و مقدار جاذب: 1/0 گرم در 25 میلی‌لیتر محلول (g l-1 4) و برای آبی تولوئیدین: 0/7=pH، غلظت سدیم کلرید 1/0 مولار، زمان تماس: 25 دقيقه و مقدار جاذب: 2/0 گرم در 25 میلی‌لیتر محلول (g l-1 8))، درصد حذف بيش از 97 درصد به‌دست آمد. سینتیک جذب برای رنگ زرد راکتیو160 و آبی تولوئیدین در دو غلظت مختلف (15 و 100 میلی گرم بر لیتر) از طریق چهار مدل سینتیکی شامل سینتیک شبه مرتبه اول، شبه مرتبه دوم، نفوذ درون ذره‌ای و مدل الوویچ مورد مطالعه قرار گرفت. داده‌های به‌دست آمده، با مدل سینتیک شبه مرتبه دوم مطابقت داشتند (برای زرد راکتیو160: 9997/0=R2 و mg g-1 57/24 qe=و برای آبی تولوئیدین: 9999/0=R2 و mg g-1 40/12=qe). همچنين، سه ايزوترم معروف (لانگموير، فروندليچ و تمكين) در شرايط بهينه مورد مطالعه قرار گرفتند. در نهايت، كاربرد نانوكامپوزيت مغناطیسی بنتونيت براي حذف رنگ زرد راکتیو160 و آبی تولوئیدین از نمونه‌هاي آبی حقیقی با موفقيت بررسي شد. نتایج نشان داد که اصلاح سطح بنتونیت توسط مگنتیت، یک جاذب با ظرفیت جذب مناسب برای حذف رنگ‌هایی مانند رنگ زرد راکتیو160 و آبی تولوئیدین از محلول‌های آبی تولید می‌کند.
كلمات كليدي : بنتونیت، مگنتیت، زرد راکتیو، آبی تولوئیدین
تاريخ دفاع : 1397-06-22