بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 911079884
نویسنده : زهرا محمدی زاد مقدم فومنی
عنوان پایان نامه : شبیه سازی و تحلیل اثر تکنیک قفل شوندگی با تزریق نور بر روی برخی از پارامترهای لیزر نیمه هادی
دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی
گروه تحصيلي : برق
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي برق- الكترونيك
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , عباس قدیمی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : یکی از راهکارهای بهبود عملکرد مدولاسیون لیزرهای نیمه هادی استفاده از روش تزریق نوری است. در این روش با تزریق نور از اسیلاتور لیزر اصلی به اسیلاتور لیزر دیگری به نام لیزر پیرو کوپل شده است. فرکانس و فاز لیزر پیرو در یک محدوده‌ای قفل می‌شوند که در این محدوده لیزر عملکردی پایدار از خود نشان می‌دهد. هر چه نسبت تزریق افزایش یابد، این محدوده پایداری بزرگتر است. در این پایان‌نامه، اثر تکنیک قفل‌شدگی با تزریق نور را بر فرکانس، چگالی حامل، میزان الکتریکی و فرکانس تشدید را در نسبت‌های تزریق مختلف، فازهای مختلف و ناتنظیمی فرکانسی مورد بررسی قرار داده و با نرم افزار matlab شبیه سازی نمودیم. نتایج محاسبات نشان می‌دهد که فاکتورهای فوق تاثیر قابل‌توجهی بر ویژگی‌های بهبود یافته مدولاسیون لیزرهای نیمه هادی دارند.
كلمات كليدي : قفل شدگی تزریق نوری، لیزرهای نیمه هادی، ویژگی‌های مدولاسیون، رنج پایداری.
تاريخ دفاع : 1394-9-30