بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950451211
نویسنده : ندا زواره
عنوان پایان نامه : خانه ی هنر های زيبا گيلان با رويكرد ارتقای كيفيت تعاملات اجتماعي
دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی
گروه تحصيلي : معماری
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي معماري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , آرش مهرگانی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : خانه هنرهای زیبا در حقیقت سیمایی از فرهنگ عمومی و هنری جامعه را نشان می دهند.این مراکز هنری و فرهنگی نه تنها جنبه ی آموزشی و هنری دارند بلکه مکانی برای گردهمایی هنرمندان و دسترسی مردم عام به آنهاست، حال طراحی همچین مجموعه ای که از مولفه ها و عناصر مثبتی برخوردار باشد تا بتواند زمینه ی تعاملات اجتماعی را فراهم آورد از مباحث قابل بحث و مطالعه است.اندیشمندان و طراحان مفهومِ تعاملاتِ اجتماعی را قوام دهندهیِ روابطِ متقابلِ انسانی نام نهاده اند. هدف و انگیزه انسانها از ارتباط با یکدیگر در اندیشه های برخی متفکران، تحتِ این دو موضوع قابل بررسی است: 1-درونی شدن هنجارها؛ 2-همبستگی محدود.مقاصدِ رفتاری اجتماعی که از کالبد انتظار می رود ، برحَسب میزانِ وابستگی به حوزة فردی و جمعی در پنج رَده طبقه بندی می شود: خلوت، قلمروپایی، ابراز هویّت، ارتباطِ معنایی با محیط و تعاملات اجتماعی. این تحقیق دَرصَدد پاسخگوئی به این سؤال است که چه مؤلفه هایِ مُحیطی میتوانند تعریف کنندهِ خانه هنر های زیبا با تعاملاتِ اجتماعیِ مطلوب باشد. در راستایِ پاسخگوئی به این سؤال، این نوشتار در گامِ اول با رویکردِ کیفی موضوعِ تعاملاتِ اجتماعی و خانه ی هنر های زیبا و هچنین هنر را مورد واکاوی قرار خواهدداد. در گامِ دوم سطوح مختلف مؤلفه های محیطی تأثیرگذار بر اجتماع پذیری در معماری مورد توجه قرار خواهدگرفت. در گامِ سوم با مطالعاتِ میدانیِ محدود در چند نمونه کاربری هنری-اجتماعی بارویکرد تعاملاتِ اجتماعی که در کشور و خارج از کشور انجام شده از منظرِ این نوشتار مورد بررسی قرار خواهد گرفت. دستاورد نهایی این تحقیق یافته هایی در خصوص تأثیرِ مؤلفه های محیطی و نحوه استفاده مناسب ازاین مؤلفه ها در خَلقِ خانه هنرهای زیبا با رویکرد تعاملاتِ اجتماعی سالم است.
كلمات كليدي : خانه,هنرهای زیبا,گیلان ,تعاملات,اجتماعی
تاريخ دفاع : 1398-7-28