بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930533143
نویسنده : سارا اشتری ماجلان
عنوان پایان نامه : طراحی اکوهتل با تاکید بر هماهنگی معماری بومی با طبیعت
دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی
گروه تحصيلي : معماری
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي معماري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , کیامرز جوانمردی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : ساخت یک بنا با عملکرد مشخص از عناصر جدایی ناپذیر در توسعه هر صنعتی است. در مبحث اکوتوریسم به عنوان شاخه ای از صنعت توریسم که وجود اقامتگاه های بومگردی و اکوهتل ها، از اصلی ترین زیرساخت های آن است نیاز به توجه و بررسی بیش از پیش ارتباط معنادار میان بنا و طبیعت احساس می شود. اقامتگاه های دوست دار طبیعت در هر منطقه با بهره گیری از مبانی شناخته شده معماری بومی آن منطقه ، عملکردی به مراتب موثرتر در تبادل میراث معماری بومی و برقراری ارتباط با طبیعت آن ناحیه به کاربران که همان توریست با اهداف خاص و علاقه مند و مسئول نسبت به طبیعت است ، ارائه خواهد نمود.در این پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه ای_میدانی و تحلیل داده های کیفی در گام اول به مولفه های معرف معماری بومی در گیلان و نیز المان های هماهنگی معماری با طبیعت دست یافته و سپس با بهره مندی از ابزار پرسش نامه و روش نمونه گیـری تصادفـی در دسـترس،با نمونه آماری تعـداد 62 نفـر نسبت به بررسی نظر و ایده کاربران و بهره وران فضاهای معماری اقدام شد. بدین وسیله میزان اثرگذاری المان های معماری بومی در همزیستی انسان با طبیعت مورد بررسی قرار گرفت. روایـی آن از طریـق نظـر خبـرگان و پایایـی آن بـا اسـتفاده از روش آلفـای کرونبـاخ، مـورد بررسـی قـرار گرفـت. با استفاده از نرم افزار spss و آزمـون t تک نمونه ای فرضيه هـا، سطح معناداری آزمون t (0.000)، کمتر از 5 درصد شده است و ایـن بـدان معناسـت که معماری بومی خود در هماهنگی با طبیعت پیرامون است. و به این ترتیب به کارگيري معماری بومی درکنار بهره گيري از اصول جديد معماري هماهنگ با طبیعت (اکومعماری) در چگونگي طراحي اقامتگاه های بومگردی به طور مستقيم در کاهش ميزان تعرضات درمحيط هاي طبيعي بکر مناطق اکوتوريستي مؤثر بوده و این خود موجب ترغيب انسان ها به الگوهاي صحيح رفتاري دربرخورد با طبيعت و منابع طبيعي مورد نياز نسل هاي آينده شود.
كلمات كليدي : معماری بومی،اکومعماری،گیلان،طراحی اکوهتل،اقامتگاه بومگردی، اکوتوریسم
تاريخ دفاع : 1397-10-26