بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940037897
نویسنده : سیده فاطمه رمضانی
عنوان پایان نامه : بررسي رابطه احتمالي بين آموزش هوش چند وجهي و توانايي خواندن در فراگیران زبان انگلیسی ايراني سطح پیش متوسطه
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : زبان انگلیسی
رشته/گرایش تحصيلي : آموزش زبان انگليسي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مرجان حیدرپور میمه, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : تحقیق حاضر به بررسي رابطه احتمالي بين آموزش هوش چند وجهي و توانايي خواندن در فراگیران زبان انگلیسی ايراني سطح پیش متوسط پرداخته است. سوال اصلی که تحقیق حاضر سعی در پاسخ دادن به ان دارد این است که ایا رابطه ی اماری قابل توجه ای بین آموزش هوشهای چند وجهی و تواناییی خواندن در فراگیران زبان انگلیسی ایرانی سطح پیش متوسطه وجود دارد. برای جواب دادن به این سوال پیش از تحقیق اصلی 17 نفر از فراگیران زبان انگلیسی ایرانی سطح پیش متوسطه از اموزشگاه استادان صومعه سرا، ایران به منظور تصدیق اعتبار پیش ازمون و پس ازمون انتخاب شدند. اعتبار پیش ازمون و پس ازمون به وسیله ی تست کرانباخ آلفا سنجیده شده است. سپس 50 نفر از فراگیران زبان انگلیسی سطح پیش متوسطه اموزشگاه سانا در لاهیجان، ایران در این تحقیق شرکت کرده اند. آنها به صورت تصادفی از طریق ازمون تعیین سطح QPT از جامعه اماری 73 نفری انخاب شده اند. شرکت کنندگان اصلی تحقیق، پرسشنامه هوشهای چندگانه مکینز(1999) را پر کرده اند. شرکت کنندگان بر اساس عملکردشان در پرسشنامه به صورت هدفمند به دو سطح بالا و سطح پایین هوش زبانی تقسیم شدند.سپس هر یک از گروه ها به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند . بنابر این تحقیق حاضر چهار گروه دارد و یک گروه از هر سطح به عنوان گروه آزمایش و گروه دیگر به عنوان گروه گواه عمل می کند. گروه آزمایش به مدت هشت جلسه اموزش و گروه گواه روشهای مرسوم تدریس مهارت خواندن را دریافت نمودند. داده ها به وسیله ی تست two-way ANOVA نرم افزار SPSS آنالیز شدند. نتایج نشان می دهند که هوشهای چندوجهی بر روی توانایی خواندن فراگیران زبان انگلیسی ایرانی سطح پیش متوسطه به صورت اماری در سطح مهم 5. تاثیر قابل توجه ای داشته است.
كلمات كليدي : آموزش ، هوش ، زبان انگلیسی ، چند وجهی
تاريخ دفاع :