بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960050842
نویسنده : سیامک نویدی توچایی
عنوان پایان نامه : تحلیل ژئوپلیتیکی رسانه های گیلان در توسعه حقوق شهروندی
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : جغرافیا
رشته/گرایش تحصيلي : جغرافياي سياسي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :عمران علیزده, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : امروزه از ابزارهای اثرگذار در رسانه های جمعی می توان از رادیو، تلویزیون، اینترنت و... نام برد که با تكيه به آنها، سرعت حرکت اطلاعات و تغییرات پیرو آن در فضای جغرافیایی افزایش چشمگیری یافته است. به عبارت بهتر به کمک ابزارهای ارتباطی و رسانه ای، اطلاع یابی از وضعیت فضاها و مکان های جغرافیایی، توسعه زیادی یافته و از این طریق تاثیر بر شهروندان و حقوق شهروندی آنان در جامعه و فضاهای جغرافیایی با یکدیگر نیز افزایش یافته. بر این اساس بر روند، فشردگی مکانی - فضایی را شدت بخشیده و نقش مهمی در ساخت فضا و ایجاد تغییر در فرایندهای حاکم بر جامعه را داشته است. از این رو سوال در پایان نامه حاضر مولفه های تاثیر گذار ژئوپلیتیک رسانه های گیلان در توسعه حقوق شهروندی کدام اند ؟ می باشد و جهت رسیدن به این هدف که تبیین مولفه های ژئوپلیتیکی رسانه در توسعه حقوق شهروندی است فرضیه مطرح گردید که به نظر می رسد نقش رسانه در توسعه سیاسی استان گیلان بر توسعه حقوق شهروندی موثر می باشد. در این راستا با توجه به محتوای نظری موضوع در پایان نامه حاضر کوشش شده است به تحلیل ژئوپلیتیکی رسانه های گیلان در توسعه حقوق شهروندی پرداخته شود.نتایج این پژوهش نشان می دهد که میان ابعاد مختلف حقوق شهروندی، آگاهی کمتری نسبت به بعد سیاسی حقوق شهروندی وجود دارد و در بعد مدنی افراد آگاهی بیشتری داشته اند، که می بایستی از طرف گردانندگان رسانه ها در جامعه بسترها و فرصتهای مناسب برای مشارکت هر چه بیشتر افراد در امور مختلف به ویژه انتخاب شدن و انتخاب کردن و شرکت هر چه بیشتر افراد در گروهها، انجمن ها و احزاب سیاسی فراهم شود.
كلمات كليدي : رسانه ، ژئوپلیتیک ، حقوق شهروندی ، گیلان
تاريخ دفاع : 1398-6-30