بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920633473
نویسنده : مهناز شکری
عنوان پایان نامه : اثر تعهد مدیریت به بازاریابی داخلی بر نگرش کاری کارکنان «سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان»
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت دولتي- مديريت نيروي انساني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :محمدرضا آزاده دل, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : تعهد مدیریت به بازاریابی داخلی بر اساس تعریف کلی ارائه شده می تواند نگرش کارکنان را به صورت مستقیم متأثر کند تا بازاریابی داخلی به عنوان یک ابزار بسیار مفید برای برقرار کردن نگرش کاری کارکنان به صورت مثبت مورد استفاده قرار گیرد در این تحقیق سؤال اصلی که آیا تعهد مدیریت به بازاریابی داخلی بر نگرش کاری کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان تأثیر دارد یا خیر؟ تحقیق حاضر از نوع توصیفی و از نظر هدف کاربردی و به لحاظ جمع آوری داده ها میدانی می باشد. جامعه آماری این تحقیق کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان می باشد که از بین 1653 کارمند 250 کارمند به عنوان نمونه انتخاب شدند و از آنجا که داده ها از توزیع غیر نرمال پیروی می کند به همین دلیل از آزمون های آماری ناپارامتریک استفاده شد. از آنجا که در این تحقیق از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری برای بررسی های فرضیه های تحقیق مورد استفاده قرار گرفت می بایست پیش از بررسی فرضیه¬ها برای انتخاب نوع نرم افزار، نرمال بودن یا نبودن توزیع متغیر های تحقیق در سطح جامعه آماری را تعیین نماییم و به همین دلیل از آزمون های کولموگراف – اسمیرنوف استفاده شده است در نتیجه به دلیل غیر نرمال بودن توزیع متغیر ها برای اجرای تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری می بایست از روش حداقل مربعات جزئی استفاده نمود که در این تحقیق از نرم افزار Smart Pls 2/0 کمک گرفته شد و در نتیجه همه فرضیات تحقیق مورد تأئید قرار گرفت.
كلمات كليدي : تعهد مدیریت، بازاریابی داخلی، نگرش کاری جهاد کشاورزی گیلان
تاريخ دفاع : 1394-11-28